• Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

  Studia na Wydziale obejmują szeroki zakres tematyczny od zagadnień czysto technicznych (budownictwo) poprzez techniczno-przyrodniczy (inżynieria środowiska) oraz rolniczo-przyrodniczych (ochrona środowiska). Studia na Wydziale zapewniają zasób niezbędnej wiedzy dotyczącej infrastruktury technicznej na terenach zurbanizowanych i niezurbanizowanych na potrzeby kształtowania i ochrony środowiska.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Numer budynku (Inżynieria Środowiska)
   33, I piętro, pokój 143, pn, śr, czw. pt.: 10-14
  • Numer budynku (Budownictwo)
   33, I piętro, pokój 143, pn, śr, czw. pt.: 10-14
  • Numer budynku (Ochrona Środowiska)
   33, I piętro, pokój 137, pn, śr, czw, pt.: 10-14
  • Telefon
   22 59 353 64
  • E-mail
   ryszard_oleszczuk@sggw.pl
 • Wydział Inżynierii Produkcji

  Wydział posiada własny wydzielony kampus wśród zieleni, przyjazny studentom dziekanat i kadrę pracowników, ciekawe laboratoria dydaktyczne, koła naukowe. W ramach zajęć odbywają się wycieczki, ćwiczenia terenowe, organizowane są wyjazdy na targi, wystawy, staże zagraniczne. W maju organizowane są Dni Wydziału WIP połączone z międzynarodową konferencją studentów, zakończone ogniskiem (kiełbaski muzyka, tańce).

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 164
  • Kod pocztowy
   02-787
  • Numer budynku
   21 parter, pokój 101, pon-czw 10:30-14:00, pt 10:30-15:30
  • Telefon
   22 593 45 00
  • E-mail
   wip.rekrut@sggw.pl
  • E-mail
   malgorzata_powalka@sggw.pl
 • Wydział Leśny

  Od roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Leśnym, na mocy zarządzenia JM Rektora SGGW i porozumienia dziekanów czterech wydziałów: Leśnego, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Nauk Ekonomicznych, prowadzony jest kierunek międzywydziałowy ``gospodarka przestrzenna``.

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-787
  • ”34,
  • Telefon
   22 593 56 80
  • E-mail
   boleslaw_porter@sggw.pl
 • Wydział Medycyny Weterynaryjnej

  Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW wywodzi się bezpośrednio z podwarszawskiej szkoły weterynaryjnej założonej w dniu 17 lipca 1824 r. pod nazwą „Instytut rządowy Weterynaryi w Burakowie pod Warszawą”. Aktualnie Wydział mieści się w kilku budynkach, posiada własne kliniki a także nowo otwarte Weterynaryjne Centrum Badawcze. Nasi studenci zdobywają corocznie nagrody na krajowych i międzynarodowych konkursach kół naukowych.

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Nr budynku
   24
  • Telefon
   22 593 60 10
 • Wydział Nauk Ekonomicznych

  Wydział Nauk Ekonomicznych ma ponad 60-tetnie doświadczenie w kształceniu młodych ludzi. Od początku swego istnienia zajmował czołową pozycję jako ośrodek naukowo-dydaktyczny. W trakcie swojej działalności wypromował ponad 19 tys. absolwentów wszystkich form studiów. Posiada dobrze wykwalifikowaną kadrę naukową. Obecnie na WNE studiuje ponad 5000 studentów, którzy są obsługiwani przez 140 nauczycieli akademickich. Studia na Wydziale odbywają się na trzech poziomach kształcenia. Studia pierwszego i drugiego stopnia obejmuję pięć kierunków: Ekonomię, Finanse i Rachunkowość, Logistykę, Zarządzanie oraz Turystykę i Rekreację. Studia trzeciego stopnia – doktoranckie są na kierunku Ekonomia. Studia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Głównym celem WNE jest wykształcenie wysoko wykwalifikowanych absolwentów przygotowanych do pracy w podmiotach sektora prywatnego i publicznego oraz do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, którzy rozumieją rolę agrobiznesu i obszarów wiejskich w rozwoju społeczno-gospodarczym Polski oraz świata. WNE SGGW łączy nowoczesność i tradycję, a dodatkowa wiedza z zakresu ekonomii, zarządzania, finansów czy logistyki w rolnictwie wyróżnia nas na rynku pracy.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 166
  • Kod pocztowy
   02-787
  • Nr budynku
   7, parter, pon., śr., czw. 9:00-12:00
  • Telefon (Ekonomia)
   22 593 40 18
  • Telefon (Zarządzanie)
   22 593 40 14
  • Telefon (Finanse i Rachunkowość)
   22 593 40 12
  • Telefon (Logistyka)
   22 593 40 13
  • Telefon (Turystyka i Rekreacja)
   22 593 40 15
  • E-mail (Ekonomia)
   hanna_adamowicz@sggw.pl
  • E-mail (Zarządzanie)
   bozenna_owczarek@sggw.pl
  • E-mail (Finanse i Rachunkowość)
   barbara_gajowiak@sggw.pl
  • E-mail (Logistyka)
   jolanta_stobnicka@sggw.pl
  • E-mail (Turystyka i Rekreacja)
   urszula_gorzynska@sggw.pl
 • Wydział Nauk o Zwierzętach

  Wydział dysponuje profesjonalną kadrą nauczycielską, posiada bogate zaplecze badawcze: fermy zwierząt gospodarskich, wyspecjalizowane laboratoria, zwierzętarnie. Wydział prowadzi badania o profilu biologicznym, zootechnicznym, towaroznawczym, zgodnie ze swoim profilem dydaktycznym, w których mogą uczestniczyć studenci. Na każdym etapie kształcenia studenci mają bezpośredni kontakt ze zwierzętami, mogą działać w kołach naukowych, odbywać praktyki w ciekawych miejscach.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Ciszewskiego 8
  • Kod pocztowy
   02-786
  • Nr budynku
   23, parter, pokój 69, godz. przyjęć studentów pn, śr, czw 9:30-13:30
  • Telefon
   22 59 36 560, 22 56 36 665, 22 59 36 585, 22 59 36 562
  • E-mail
   wnz@sggw.pl
  • E-mail
   bioinzynieria_zwierzat@sggw.pl
 • Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji

  Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji jest jedyną w Polsce placówką naukowo-dydaktyczną, której profil dydaktyczny i badania naukowe koncentrują się na szeroko rozumianych zagadnieniach dotyczących żywienia człowieka, oceny żywności oraz nauk konsumenckich. Misją Wydziału jest służba polskiemu społeczeństwu na rzecz zdrowia i jakości życia, przez prowadzenie badań naukowych i kształcenie w zakresie: prawidłowego żywienia, dietoprofilaktyki zorientowanej na zmniejszenie skali występowania chorób dietozależnych, edukacji żywieniowej z uwzględnieniem praw konsumentów, jakości i bezpieczeństwa żywności spełniającej oczekiwania konsumentów, rozwiązań techniczno-technologicznych sprzyjających innowacyjności producentów żywności i gwarantujących im korzystną pozycję konkurencyjną na rynku krajowym, Unii Europejskiej oraz światowym. Zgodnie z misją Wydziału przyjęto następujące cele strategiczne: doskonalenie kształcenia i badań naukowych; umiędzynarodowienie działań dydaktyczno-naukowych; poprawa infrastruktury naukowo-dydaktycznej; umocnienie więzi z partnerami biznesowymi oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu żywienia człowieka, dietoprofilaktyki i nauk konsumenckich, celem podnoszenia jakości życia polskiego społeczeństwa.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159C
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Numer budynku
   32
  • Telefon
   22 593 70 10
  • E-mail
   rekrutacja_wnzck@sggw.pl
 • Wydział Nauk o Żywności

  Wydział Nauk o Żywności może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia w zakresie nauk o żywności. Nasze zalety to szeroki profil kształcenia, a także nowoczesne kierunki oraz specjalności, dostosowane do trendów na rynku pracy. Zajęcia prowadzimy w doskonale wyposażonych laboratoriach z unikalną aparaturą badawczą.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159C
  • Kod pocztowy
   02-787
  • Nr budynku (Bezpieczeństwo Żywności)
   32, Dziekanat – przyziemie pok. 018, godz. pracy 9:00-15:00
  • Nr budynku (Tech. Żywności i Żywienie Człowieka)
   32, Dziekanat – parter pok. 51, godz. pracy 9:00-15:00
  • Nr budynku (Towaroznawstwo)
   32, Dziekanat – przyziemie pok. 018, godz. pracy 9:00-15:00
 • Wydział Nauk Społecznych

  Wydział Nauk Społecznych jest stosunkowo młodą jednostką naukowo-dydaktyczną. Analiza potrzeb i problemów społecznych, prognozowanie społecznych konsekwencji działań ekonomiczno-politycznych i procesów kulturowych – to cele badawcze, jakie sobie stawiamy. Kształcimy specjalistów, którzy przyczynią się do zwiększania konkurencyjności i innowacyjności naszego kraju. Młodych ludzi umiejących analizować zachodzące zmiany i znajdować najlepsze sposoby osiągania założonych celów.

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   ul.Nowoursynowska 166
  • Kod pocztowy
   02-787
  • Numer budynku
   4
  • Telefon
   +48 22 59 347 10; +48 22 59 347 12-15;
  • E-mail
   dwnh@sggw.pl
 • Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu

  Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu jest jednym z największych wydziałów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – największej i najstarszej polskiej uczelni rolniczej. Jako samodzielna jednostka organizacyjna istnieje od 1921 roku. Od 2013 roku zgodnie z uchwałą Rady Wydziału nosi nazwę Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Jak wskazuje na to nowa nazwa, Wydział prowadzi trzy kierunki dydaktyczno-naukowe Ogrodnictwo i Architekturę Krajobrazu oraz Biotechnologię (od 2012 roku). Ze względu na długie doświadczenie, wydział oferuje szeroką gamę możliwości i szans rozwoju dla tych młodych osób, które decydują się studiować na jednym z wyżej wymienionych kierunków, co tworzy dobre perspektywy na przyszłość i szanse kariery zawodowej.

  Adres Wydziału

  • Ulica
   ul. Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Numer budynku
   35
  • Telefon
   +48 22 59 320 05, 06, 10
  • E-mail
   dwoa@sggw.pl
 • Wydział Rolnictwa i Biologii

  Wydział Rolnictwa i Biologii jako najstarszy wydział SGGW, utworzony w 1906 roku, który ma ponad stuletnią historię kształcenia na kierunku rolnictwo, a od 15 lat prowadzi studia na kierunku Biologia. Ma uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk biologicznych. Kształcenie na tym kierunku odbywa się w nowoczesnych, bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach. Co roku dyplom magistra biologii uzyskuje około 100 osób. Obecnie w trybie stacjonarnym kształci się około 500 studentów na studiach I, II i III stopnia.

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Numer budynku
   37, pokój 0/11, pon. 11-14, śr.,czw. 10-13, wto.,pt. - nieczynne
  • Telefon
   22 59 326 28
  • E-mail
   wieslaw_szulc@sggw.pl
 • Wydział Technologii Drewna

  Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie jest najstarszym europejskim Wydziałem akademickim zajmującym się całościowo problematyką drzewnictwa, utworzonym blisko 70 lat temu. Dzięki wieloletnim doświadczeniom, budowaniu ścisłych kontaktów z przemysłem oraz tworzeniu profesjonalnego zaplecza naukowo – dydaktycznego oferujemy studia łączące tradycję i nowoczesność. Z równym powodzeniem można u nas zdobyć umiejętności konserwacji zabytków drewnianych, projektanta mebli oraz procesów technologicznych lub menadżera własnej firmy drzewnej

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-787
  • Numer budynku
   34
  • Telefon
   22 593 85 10
  • E-mail
   dwtd@sggw.pl
 • Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

  Najmłodszy, 13. wydział SGGW, na którym skupieni są specjaliści w dziedzinie nauk informatycznych i matematycznych. Prowadzi kierunki studiów informatyka oraz informatyka i ekonometria, wysoko oceniane zarówno przez absolwentów, jak i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  Kierunki studiów realizowane na Wydziale

  Adres Wydziału

  • Ulica
   Nowoursynowska 159
  • Kod pocztowy
   02-776
  • Numer budynku
   34, piętro 3, pok. 3/36
  • Telefon
   22-59-37214
  • E-mail
   wzim@sggw.pl
 • Rekrutacja KROK PO KROKU

  Nie wiesz od czego zacząć? Natłok informacji o uczelniach, wydziałach, kierunkach, punktacji przygniata Ciebie?
  Czytaj więcej
 • Progi punktowe

  Wszystko o progach punktowych w SGGW. Zobacz jakie kierunki studiów będziesz mógł studiować.
  Czytaj więcej
 • Życie studenckie w SGGW

  Studia to nie tylko siedzenie nad książkamii godziny spędzone w laboratoriach. To także bogate kulturowo życie studenckie.
  Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami