• Architektura krajobrazu

  CHARAKTERYSTYKA

   Architektura krajobrazu to kierunek przyrodniczo-techniczno-artystyczny. W programie studiów znajdują się przedmioty z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych, technicznych i sztuk pięknych.
   W programie studiów m.in.:
   STUDIA I STOPNIA: matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, drzewoznawstwo, rośliny zielne, historia sztuki ogrodowej, projektowanie obiektów architektury krajobrazu, budowa obiektów architektury krajobrazu, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu.
   STUDIA II STOPNIA: historia i teoria kształtowania przestrzeni, metodologia badań, socjologia i psychologia środowiskowa, techniki cyfrowe, planowanie przestrzenne, projektowanie krajobrazu miasta, projektowanie krajobrazu obszarów wiejskich, ochrona krajobrazu, inżynieria krajobrazu.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:

   • firmach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu,
   • firmach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu,
   • administracji rządowej i samorządowej,
   • firmach opracowujących strategie, studia i projekty planów zagospodarowania przestrzennego, projekty urbanistyczne i ruralistyczne,
   • zarządach parków narodowych i krajobrazowych,
   • instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  CIEKAWOSTKI

   Duży obszar kampusu SGGW w części stanowi piękny park z zabytkową zabudową. To doskonałe miejsce, by ćwiczyć rysunek i zdobywać praktyczną wiedzę na temat licznych gatunków roślin. Ponadto studenci odbywają część zajęć na należących do uczelni polach doświadczalnych.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • sprawdzian z rysunku odręcznego;
   • biologia albo matematyka, albo geografia

   uzyskany tytuł: inżynier architekt krajobrazu

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom inżyniera architekta krajobrazu lub inżyniera studiów I stopnia na kierunku architektura krajobrazu;
   • w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc – zadanie projektowe

   uzyskany tytuł: magister inżynier architekt krajobrazu

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  KIERUNEK ROZWOJU

   W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie
   następujących zagadnień:

   • projektowanie krajobrazu;
   • sztuka ogrodu i krajobrazu;
   • urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu.

  Plan studiów stacjonarnych

   matematyka, geometria wykreślna, biologia roślin, ekologia, historia sztuki, rysunek i rzeźba, grafika inżynierska, fizjografia, gleboznawstwo, drzewoznaw-stwo, rośliny zielne, fitosocjologia, krajobraz i zwierzęta, historia sztuki ogrodowej, konserwacja i rewaloryza­cja, budownictwo i materiatoznawstwo, pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu, projektowanie i budo­wa obiektów architektury krajobrazu, podstawy gospo­darki przestrzennej, ochrona środowiska, prawo i zarzą­dzanie, przedmioty fakultatywne, seminarium
 • Biologia

  CHARAKTERYSTYKA

   Program studiów zawiera zarówno przedmioty ogólne (np. fizyka, matematyka, chemia organiczna i nieorganiczna), jak i kierunkowe (np. botanika, cytologia i histologia zwierząt, fizjologia roślin, immunologia, propedeutyka biotechnologii, anatomia człowieka i zwierząt). Tym, co wyróżnia kierunek biologia prowadzony w SGGW, jest przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. W programie studiów znajdują się m.in. przedmioty takie jak gleboznawstwo czy podstawy produkcji roślinnej, zwierzęcej i leśnej. Dzięki ćwiczeniom i praktykom odbywanym w nowoczesnych laboratoriach studenci zdobywają umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Absolwenci są przygotowani do prowadzenia badań związanych z hodowlą roślin lub zwierząt, produkcją żywności i zastosowaniem mikroorganizmów w zwalczaniu patogenów.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Po tym kierunku można pracować w:

   • placówkach naukowo-badawczych,
   • szkolnictwie,
   • jednostkach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
   • ośrodkach hodowli roślin i zwierząt,
   • administracji państwowej i samorządowej,
   • redakcjach czasopism naukowych i popularno-naukowych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

  CIEKAWOSTKI

   Na Wydziale Rolnictwa i Biologii prowadzone są innowacyjne badania z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury laboratoryjnej. To liczący się ośrodek badawczo-rozwojowy wprowadzający innowacje do gospodarki.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   biologia albo chemia

   uzyskany tytuł: licencjat

   STACJONARNE

   przewidywany limit przyjęć: 150

   początek zajęć: semestr zimowy

   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom licencjata studiów I stopnia kierunku biologia;
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE

   przewidywany limit przyjęć: 105

   początek zajęć: semestr zimowy

   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • biologia eksperymentalna,
   • mikrobiologia.

  Plan studiów stacjonarnych

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac licencjackich i magisterskich

   1. Inwazje pasożytnicze koni. Porównanie koni wierzchowych z końmi z chowu rezerwatowego pod względem inwazji endopasożytów
   2. Bóbr europejski (Castor fiber) na terenie gminy Pomiechówek, w dorzeczu Wkry
   3. Warunki higieniczno-sanitarne dotyczące pozyskiwania i przetwarzania mleka na tle wymogów Unii Europejskiej
   4. Klonowanie, sekwencjonowanie i analiza replikonów plazmidów pochodzących z klinicznych szczepów Enterobacteriaceae
   5. Neurobiologiczne podłoże reaktywności szczurów dzikich na bodźce awersyjne
   6. Produkcja podjednostki pierwszej hemaglutyniny wirusa ptasiej grypy H5N1 w roślinnym systemie ekspresji przejściowej
   7. Detekcja zmian genetycznych w wybranych subtypach ostrej białaczki szpikowej człowieka przy zastosowaniu technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej
   8. Charakterystyka mikrobiologiczna nanobakterii
   9. Molekularne podłoże odpowiedzi roślin na atak różnych patogenów
   10. Grzyby chorobotwórcze dla ryb – przegląd najważniejszych gatunków i chorób przez nie wywoływanych
   11. Mechanizmy patogenezy bakterii wykorzystywanych w broni biologicznej
   12. Gniazdowanie wrony siwej Corvus cornix w wybranych środowiskach Warszawy
   13. Występowanie chomika europejskiego w okolicach Rogowa

  Kierunek oczami studenta

 • Bioinżynieria zwierząt

  CHARAKTERYSTYKA

   Studenci tego kierunku będą zdobywali interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu:

   • struktury i zasad funkcjonowania organizmów zwierzęcych na poziomie molekuł, komórek, tkanek, organizmów i populacji,
   • matematyki, fizyki, techniki i chemii oraz wykorzystania ich podczas wykonywania podstawowych manipulacji na materiale biologicznym,
   • podstawowych metod, technik i technologii fizycznych, chemicznych, technicznych, molekularnych i biochemicznych oraz umiejętność wykorzystania ich w pracy laboratoryjnej (analitycznej i diagnostycznej),
   • nanonauk i nanobiotechnologii oraz ich wykorzystaniu w bioinżynierii zwierząt.

   W programie studiów I stopnia przewidziane są m.in. następujące przedmioty: biofizyka, matematyka, statystyka, biochemia eksperymentalna, zoologia, anatomia, genetyka, biologia komórki zwierzęcej, biologia mikroorganizmów, histologia i embriologia, inżynieria genetyczna, bioetyka, toksykologia środowiska oraz ekonomia i język angielski.

   W programie studiów II stopnia m.in.: diagnostyka genetyczna, bioinformatyczna analiza danych, techniki histologiczne w badaniach kręgowców, zastosowanie analiz genetycznych w ochronie gatunków, ochrona własności przemysłowej i praw autorskich, język obcy.

   Bogaty wybór przedmiotów fakultatywnych daje możliwość skomponowania indywidualnej ścieżki naukowej.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Po tym kierunku można pracować w:

   • przemyśle biotechnologicznym zajmującym się produkcją substancji bioaktywnie czynnych wykorzystywanych w medycynie, farmacji, weterynarii i produkcji zwierzęcej,
   • laboratoriach diagnostycznych i analitycznych powołanych do badania materiału biologicznego i oceny toksyczności środowiska,
   • przemyśle nanobiotechnologicznym,
   • instytucjach stosujących do badań modele zwierzęce,
   • jednostkach naukowo-badawczych, edukacyjnych, kontrolnych, rządowych (polskich i UE) ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt i regulacji dotyczących pasz i żywności.

  CIEKAWOSTKI

   Na Wydziale Nauk o Zwierzętach prowadzone są innowacyjne badania naukowe. Jest to możliwe dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze naukowej i bardzo nowoczesnemu zapleczu badawczemu, w skład którego wchodzą doskonale wyposażone laboratoria, zwierzętarnie oraz specjalistyczne fermy hodowli zwierząt.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • matematyka albo chemia, albo fizyka, albo biologia (pkt SGGW × 0,7);
   • język angielski (pkt SGGW × 0,3)

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: bioinżynieria zwierząt, biotechnologia, biologia;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

   • nanobioinżynierii,
   • mikrobioinżynierii,
   • makrobioinżynierii.

   Ważnym elementem programu studiów są praktyki w laboratoriach.

  Plan studiów stacjonarnych

   PobierzPlik

  Kierunek oczami studenta

 • Biotechnologia

  CHARAKTERYSTYKA

   To kierunek o charakterze multidyscyplinarnym – łączący w sobie zagadnienia z kilku dziedzin naukowych, zarówno przyrodniczych, jak i technicznych. Zajęcia prowadzone są przez wykładowców z różnych wydziałów SGGW. Niektóre przedmioty wykładane są przez dwóch, a nawet trzech nauczycieli akademickich, co wzbogaca treść przedstawianych zagadnień.
   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: biologia komórki, chemia organiczna, genetyka, fizjologia roślin, zwierząt, drobnoustrojów, inżynieria genetyczna, kultury komórkowe i tkankowe, biofizyka, mikrobiologia ogólna, roślin, weterynaryjna, immunologia rozrodu, projektowanie w AutoCAD.
   • STUDIA II STOPNIA: statystyka i doświadczalnictwo, genomika funkcjonalna i strukturalna, biosensory, sterowanie i analiza procesów biotechnologicznych, bioetyka, genetyczne doskonalenie roślin, wybrane zagadnienia z biologii molekularnej roślin, genetyczne doskonalenie zwierząt, biotechnologia gamet i zarodków, metody diagnostyki mikrobiologicznej żywności, kultury starterowe w przemyśle spożywczym, chemia związków naturalnych, podstawy farmakologii i farmacji, ewolucjonizm molekularny, zastosowanie biotechnologii w diagnostyce chorób zwierząt, dodatki do żywności.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Po tym kierunku można pracować w:

   • jednostkach zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i dziedzin pokrewnych,
   • laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych,
   • jednostkach projektowych zajmujących się procesami biotechnologicznymi.

  CIEKAWOSTKI

   Kierunek biotechnologia doskonale wpisuje się w zapotrzebowanie gospodarki kraju – to obecnie jedna z najszybciej rozwijających się dyscyplin naukowych, z którą wiąże się duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Biotechnolog to zawód z przyszłością.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • biologia oraz
   • chemia albo matematyka, albo fizyka

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 75
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku biotechnologia;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

   uzyskany tytuł: magister inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry).

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • biotechnologia w produkcji i ochronie zdrowia zwierząt,
   • biotechnologia w produkcji roślinnej,
   • biotechnologia w przemyśle spożywczym.

  Plan studiów stacjonarnych

   Wkrótce…
 • Bezpieczeństwo żywności

  CHARAKTERYSTYKA

   Bezpieczeństwo żywności to kierunek interdyscyplinarny związany z naukami chemicznymi, biologicznymi i technicznymi. Łączy wiedzę i umiejętności kierunków: technologia żywności i żywienie człowieka, ogrodnictwo, weterynaria i towaroznawstwo. W programie kształcenia znalazły się również zagadnienia z kierunków rolnictwo oraz zootechnika.
   Absolwenci mają wiedzę z zakresu chemii żywności, mikrobiologii żywności oraz nauk rolniczych i technicznych w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności w łańcuchu żywnościowym. Potrafią identyfikować zagrożenia chemiczne, biologiczne i fizyczne podczas produkcji surowców roślinnych i zwierzęcych, ich przetwarzania oraz w czasie dystrybucji i przechowywania żywności; rozumieją zagrożenia bioterroryzmem i agroterroryzmem. Znają zasady konstruowania i kontroli genetycznie modyfikowanej żywności oraz oceny bezpieczeństwa i analizy ryzyka stosowania organizmów transgenicznych, jak również monitoringu zagrożeń. Potrafią dokonać oceny bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Znają zasady i zadania nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego w gospodarce żywnościowej, a także podstawy prawa żywnościowego UE i RP, zakres działalności, kompetencji i zadań Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności EFSA (European Food Safety Authority). Są przygotowani do oceny ryzyka występowania substancji kancerogennych i geno- toksycznych w żywności. Znają zasady logistyki i jej rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci są przygotowani do pracy w:

   • działach kontroli i zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności zakładów przemysłu spożywczego,
   • firmach zajmujących się obrotem żywnością w całym łańcuchu żywnościowym od pola do stołu,
   • centrach zarządzania kryzysowego,
   • jednostkach certyfikujących bezpieczeństwo i jakość żywności,
   • jednostkach urzędowej kontroli żywności,
   • instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

  CIEKAWOSTKI

   Jest to kierunek nowy, unikatowy, który został uruchomiony w roku akademickim 2013/2014 w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Bezpieczeństwo jest obecnie najważniejszym atrybutem żywności. W 2016 roku kierunek uzyskał certyfikat Studia z przyszłością.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   biologia albo chemia, albo matematyka

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   Zachęcamy do kontynuowania nauki na kierunkach technologia żywności i żywienie człowieka lub towaroznawstwo i skorzystania z bogatej oferty specjalizacji. Kontynuacja studiów na kierunkach realizowanych na Wydziale Nauk o Żywności nie wymaga uzupełniania różnic programowych.

  KIERUNKI ROZWOJU

   W programie studiów m.in:

   • podstawy produkcji i przetwarzania surowców roślinnych i zwierzęcych,
   • identyfikacja i monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w żywności,
   • żywność modyfikowana genetycznie,
   • systemy zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym,
   • zasady nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
   • ocena ryzyka występowania substancji niebezpiecznych w żywności.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Kierunek oczami studenta

 • Budownictwo

  CHARAKTERYSTYKA

   Studia na kierunku budownictwo mają charakter techniczny z elementami wiedzy przyrodniczej. Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

   • budownictwo ogólne: projektowanie i realizację obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej, rolnych oraz komunikacyjnych,
   • inżynierię hydrotechniczną: małe budowle wodne (budowle piętrzące, zapory ziemne, obwałowania),
   • techniczną infrastrukturę komunikacyjną: drogi, mosty, place składowe, składowiska odpadów komunalnych i przemysłowych,
   • organizację i zarządzanie przedsiębiorstwami budowlanymi.

   Program studiów zapewnia absolwentom zdobycie wysokich kwalifikacji odpowiadających aktualnym potrzebom społecznym i gospodarczym w dziedzinie budownictwa.

   W programie studiów:

   • STUDIA I STOPNIA: matematyka, fizyka, technologie informacyjne, geologia, hydraulika, mechanika teoretyczna, wytrzymałość materiałów, mechanika budowli, mechanika gruntów, fizyka budowli, materiały budowlane, podstawy projektowania konstrukcji, budownictwo ogólne, ziemne i tunelowe, metalowe, żelbetowe, komunikacyjne, hydrotechniczne, kierowanie procesem inwestycyjnym.
   • STUDIA II STOPNIA: teoria sprężystości i plastyczności, mechanika skał i budownictwo podziemne, plano-wanie przestrzenne, złożone konstrukcje betonowe i metalowe, budownictwo wodne, zarządzanie przedsięwzięciami budowlanymi.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą podejmować pracę:

   • projektanta i wykonawcy inwestycji z zakresu budownictwa ogólnego, hydrotechnicznego, mostowego, drogowego, kolejowego (obiekty infrastruktury),
   • w administracji i samorządach terytorialnych,
   • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
   • w placówkach dystrybucji materiałów budowlanych.

  CIEKAWOSTKI

   Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, hydrotechnicznej i wyburzeniowej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   matematyka albo chemia albo fizyka
   uzyskany tytuł: inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 135
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
   NIESTACJONARNE TRYB ZAOCZNY
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku budownictwo;
   • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku budownic- two, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 55
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • konstrukcje budowlane,
   • geotechnika,
   • budownictwo hydrotechniczne.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Projekt drewnianej kładki dla pieszych o rozpiętości 34 m (BU-mgr 2011)
   2. Analiza odkształceń obudowy wykopu stacji metra C9 „Rondo daszyńskiego” (BU-mgr 2011)
   3. Analiza metod wzmacniania podłoża nasypu drogowego dla autostrady A-4 Kraków – Tarnów (BU-inż. 2011)
   Projekt stalowej hali wysokiego składowania (BU-mgr 2011)
   4. Weryfikacja nośności pali wierconych za pomocą obciążeń statycznych i dynamicznych na przykładzie posadowienia obiektu mostowego WA-29 (BU-mgr 2012)

  Kierunek oczami studenta

 • Dietetyka

  CHARAKTERYSTYKA

   Program kształcenia koncentruje się na wszechstronnym przygotowaniu absolwentów do skutecznego działania na rzecz zmniejszenia skali występowania chorób żywieniowozależnych, takich jak: nadwaga
   i otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, osteoporoza, próchnica oraz zaburzeniach odżywiania (anoreksja, bulimia), jak również umiejętności prowadzenia skutecznej dietoterapii. Absolwenci mają wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozowania i wspomagania leczenia schorzeń powstałych na tle wadliwego żywienia, poradnictwa żywieniowego i dietetycznego oraz profilaktyki chorób żywieniowozależnych. Są specjalistami w zakresie planowania i wdrażania posiłków dla indywidualnych osób oraz grup populacyjnych w żywieniu zbiorowym w szpitalach, domach opieki oraz sanatoriach, do oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia pojedynczych osób i grup populacyjnych oraz wprowadzania modyfikacji (strategii) żywieniowych. Potrafią organizować i nadzorować produkcję potraw dietetycznych, a także prowadzić badania oraz działania edukacyjne z zakresu dietetyki. Mają również umiejętności kierowania zespołem ludzi oraz placówkami terapeutycznymi i doradczymi.

   Istotnym elementem kształcenia na kierunku dietetyka są praktyki zawodowe, które studenci odbywają w szpitalach, poradniach, przychodniach, domach opieki społecznej oraz placówkach oświatowych. Mają ponadto możliwość realizowania ciekawych prac dyplomowych, również we współpracy z otoczeniem gospodarczym.

   Bogata oferta przedmiotów do wyboru (fakultatywnych) umożliwia studentom wybranie własnej ścieżki kształcenia i rozwijania zainteresowań naukowych i zawodowych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą podjąć pracę w:

   • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
   • poradniach żywieniowych i dietetycznych,
   • zakładach żywienia zbiorowego oraz zakładach cateringowych obsługujących szpitale, sanatoria i domy opieki,
   • placówkach sportowych,
   • szkolnictwie,
   • instytutach naukowo-badawczych,
   • placówkach doradztwa żywieniowo-dietetycznego.

   Absolwenci przygotowani są również do podejmowania działalności gospodarczej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa dietetycznego.

  CIEKAWOSTKI

   Kierunek studiów przygotowuje absolwentów do podejmowania skutecznej interwencji żywieniowej w różnych stanach chorobowych oraz efektywnych działań dietoprofilaktycznych minimalizujących skalę występowania chorób dietozależnych, takich jak otyłość, cukrzyca, choroby układu krążenia czy nowotwory.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   biologia albo chemia

   uzyskany tytuł: licencjat

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia na kierunku dietetyka;
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Ocena sposobu żywienia oraz efektywności poradnictwa dietetycznego u pacjentów z cukrzycą typu 2
   2. Ocena wybranych parametrów stresu oksydacyjnego we krwi osób z nadmierną masą ciała
   3. Ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia kobiet z nowotworem piersi
   4. Zastosowanie diet bardzo niskoenergetycznych w terapii otyłości
   5. Ocena sposobu żywienia pacjentów chorych na fenyloketonurię
   6. Udział czynników żywieniowych w regulacji funkcji trzustki
   7. Analiza aktualnych poglądów na rolę żywienia w rozwoju i terapii zespołu policystycznych jajników
   8. Możliwości wykorzystania polifenoli w redukcji masy ciała
   9. Preferencje żywieniowe osób z chorobami serca a przestrzeganie przez ich zaleceń dietetycznych
   10. Ocena skuteczności promocji usług dietetycznych

  Kierunek oczami studenta

 • Ekonomia

  CHARAKTERYSTYKA

   Studenci uzyskują szerokie podstawy teoretyczne z zakresu nauk ekonomicznych. Zdobywają również wiedzę z zakresu dyscyplin uzupełniających, pozwalającą na wykazanie się umiejętnością analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego otoczenia. Program studiów uzupełniony jest o zagadnienia związane z sektorem żywnościowym i agrobiznesem.
   Studenci zdobywają wiedzę z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi lub materialnymi, jak również umiejętności wykorzystania metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej.
   Absolwenci zdobywają gruntowną wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty – specjalisty w dziedzinie gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Potrafią korzystać z zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce, otwartej na konkurencję międzynarodową i globalną.

   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, mikro- i makroekonomia, rachunkowość, analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, ekonomia integracji europejskiej, rynki finansowe, język obcy;
   • STUDIA II STOPNIA: ekonomia menedżerska, rachunkowość zarządcza, systemy ubezpieczeń, prognozo-wanie procesów ekonomicznych, prawo gospodarcze, język obcy.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci są przygotowani do pracy w:

   • administracji państwowej i samorządowej,
   • bankach i handlu zagranicznym,
   • placówkach naukowo-badawczych,
   • przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolniczych,
   • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
   • instytucjach zagranicznych i międzynarodowych związanych z agrobiznesem.

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
   • międzynarodowe stosunki gospodarcze,
   • organizacja i ekonomika agrobiznesu,
   • ekonomika sektora publicznego,
   • ekonomia menedżerska,
   • rozwój wsi i rolnictwa,
   • gospodarka turystyczna,
   • bioekonomia.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
   • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2) oraz
   • język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

   uzyskany tytuł: licencjat

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie, logistyka;
   • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku ekonomia;
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku ekonomia, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na studia Economics and Organization of Enterprises rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

   uzyskany tytuł: magister
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

   Economics and Organization of Enterprises: specjalność w języku angielskim
   przewidywany limit przyjęć: 30
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  CIEKAWOSTKI

   Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu ekonomii oraz ekonomiki przedsiębiorstw. Zapoznają się z funkcjonowaniem firm agrobiznesu, zasadami realizacji programów unijnych, w tym wspólnej polityki rolnej.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Porównanie PKB z wybranymi alternatywnymi wskaźnikami postępu ekonomicznego.
   2. Systemy podatkowe i opodatkowanie rolnictwa w wybranych krajach Unii Europejskiej
   3. Przedsięwzięcia rolnośrodowiskowe w powiecie płońskim w opinii rolników
   4. Problem bezrobocia w województwie warmińsko-mazurskim w latach 2005-2011
   5. Inwestycje lokalne w rozwoju gminy XXXX
   6. Porównanie opłacalności uprawy borówki amerykańskiej z innymi owocami jagodowymi
   7. Poziom ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz sposoby przeciwdziałania ich rozwoju na przykładzie gminy YYYY
   8. Wpływ dopłat na dochodowość gospodarstw ekologicznych o różnej wielkości obszarowej
   9. Stan i perspektywy rozwoju Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych w Polsce
   10. Fuzje i przejęcia w polskim przemyśle spożywczym

  Kierunek oczami studenta

 • Finanse i rachunkowość

  CHARAKTERYSTYKA

   Studenci zdobywają wiedzę z zakresu finansów i rachunkowości, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejętność analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych.
   Są przygotowani do ewidencji zaszłości gospodarczych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych oraz samorządów terytorialnych.
   Absolwenci znają i rozumieją przyczyny i skutki występowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Posiadają umiejętności znajdowania, klasyfikacji i analizy materiałów źródłowych z zakresu finansów i rachunkowości. Są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej w tym zakresie.

   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, geografia ekonomiczna, prawo, finanse publiczne, bankowość, rynki finansowe, mikro- i makroekonomia, ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, specjalistyczny język obcy w obszarze finansów i rachunkowości.
   • STUDIA II STOPNIA: polityka pieniężna, portfel inwestycyjny, doradztwo finansowe, rachunek kosztów.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą podjąć pracę w:

   • działach finansowych i księgowości,
   • instytucjach finansowych,
   • bankach,
   • firmach ubezpieczeniowych,
   • giełdach,
   • biurach maklerskich,
   • instytucjach rachunkowych,
   • agencjach konsultingowych,
   • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
   • jednostkach i zakładach gospodarki żywnościowej,
   • administracji państwowej i samorządowej,
   • placówkach naukowo-badawczych.

  CIEKAWOSTKI

   Program studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych wzbogacony jest o wiedzę z zakresu szeroko rozumianego rolnictwa i gospodarki żywnościowej. Umożliwia to zdobycie specjalizacji zawodowej będącej atutem na rynku pracy.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
   • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2) oraz
   • język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

   uzyskany tytuł: licencjat

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: finanse i rachunkowość, ekonomia, zarządzanie, logistyka;
   • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość;
   •  w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku finanse i rachunkowość, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • bankowość,
   • rachunkowość i finanse przedsiębiorstw,
   • finanse publiczne,
   • ubezpieczenia,
   • inżynieria finansowa.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Rozwój rynku usług faktoringowych w Polsce
   2. Rola kredytu hipotecznego w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych w Polsce
   3. Szara strefa i przestępstwa gospodarcze na rynku kart płatniczych w Polsce
   4. Zarządzanie kapitałem obrotowym a efektywność działalności spółek branży spożywczej w latach 2006-2011
   5. Ubezpieczenia towarzyszące produktom bankowym na przykładzie Banku CCCC
   6. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na przykładzie DDDD sp. z.o.o
   7. Anomalie i zachowania inwestorów na rynku papierów wartościowych
   8. Wybór formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych a poziom obciążeń podatkowych
   9. Skuteczność modeli prognozowania upadłości na przykładzie wybranych przedsiębiorstw branży spirytusowej
   10. Kształtowanie polityki rachunkowości w jednostce rozpoczynającej działalność na przykładzie przedsiębiorstwa EEEE Sp. z o.o.

  Kierunek oczami studenta

 • Gastronomia i hotelarstwo

  CHARAKTERYSTYKA

   Gastronomia i hotelarstwo jest kierunkiem o profilu praktycznym, realizowanym według unikatowego programu opracowanego przez nauczycieli akademickich oraz szefów kuchni i menadżerów obiektów hotelarskich. Ważnym elementem kształcenia są praktyki zawodowe realizowane w krajowych i zagranicznych obiektach gastronomicznych i hotelarskich oraz udział wysokiej klasy specjalistów – praktyków w realizacji zajęć dydaktycznych.

   Program studiów obejmuje m.in.:

   STUDIA I STOPNIA: towaroznawstwo żywności, ogólna technologia żywności, projektowanie technologiczne w zakładach gastronomicznych i hotelarskich, zarządzanie i organizacja, nowoczesne techniki i technologie w gastronomii i cateringu, eksploatacja urządzeń i obiektów w gastronomii i hotelarstwie, zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności w gastronomii, systemy informatyczne, technologia gastronomiczna, polskie kuchnie regionalne i kuchnia narodowa, projektowanie nowych potraw, obsługa konsumenta, podstawy finansów i rachunkowości, biznesplan, planowanie żywienia dostosowanego do indywidualnych potrzeb konsumenta, dietoprofilaktyka, dobór optymalnych strategii marketingowych dla podmiotów hotelarskich i gastronomicznych, obsługa ruchu turystycznego.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci tego kierunku posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w branży gastronomicznej i hotelarskiej na różnych stanowiskach, zarówno operacyjnych, jak i kierowniczych, m.in. w:

   • placówkach zajmujących się zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym żywności,
   • w przedsiębiorstwach gastronomicznych i cateringowych oraz hotelarskich.

   Mogą także prowadzić własną działalność gospodarczą, zarówno w zakresie gastronomii, jak i hotelarstwa.

  CIEKAWOSTKI

   W ostatnich latach w Polsce dynamicznie wzrasta sektor usług hotelarskich i gastronomicznych. Stwarza to ogromne możliwości zatrudnienia absolwentów tego kierunku.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   biologia albo chemia albo matematyka
   uzyskany tytuł: inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   Absolwenci mogą podjąć studia II stopnia na następujących kierunkach: żywienie człowieka i ocena żywności oraz kierunkach pokrewnych. Kontynuacja studiów na kierunku żywienie człowieka i ocena żywności nie wymaga uzupełniania różnic programowych.

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od zainteresowań studenci mogą poszerzać wiedzę z zakresu tzw. przedmiotów do wyboru, ukierunkowując tym samym swój przyszły profil zawodowy w zakresie zarządzania w gastronomii i hotelarstwie lub w obszarze technologiczno-żywieniowym.

  Plan studiów stacjonarnych

   PobierzPlik

  Plan studiów niestacjonarnych

   PobierzPlik
 • Gospodarka przestrzenna

  CHARAKTERYSTYKA

   Studia mają charakter interdyscyplinarny – ich program obejmuje zagadnienia z kilku dyscyplin naukowych. Są to nauki ekonomiczne (ekonomia oraz nauki o zarządzaniu); nauki techniczne (architektura i urbanistyka, budownictwo, geodezja i kartografia oraz inżynieria środowiska); nauki rolnicze (ochrona i kształtowanie środowiska); nauki leśne (leśnictwo).
   Absolwenci gospodarki przestrzennej mają wiedzę i umiejętności z zakresu planowania przestrzennego, gospodarki gruntami, planowania rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej, łagodzenia regionalnych różnic w poziomie gospodarki i jakości życia ludności, odnowy środowiska i ekorozwoju, formułowania zasad polityki przestrzennej na wszystkich szczeblach zarządzania, współdziałania administracji samorządowej i rządowej, współdziałania z regionami europejskimi.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Po tym kierunku można pracować w:

   • urzędach gmin, starostwach i urzędach marszałkowskich, w szczególności w komórkach zajmujących się koordynacją rozwoju, promocją, mieniem komunalnym, przygotowywaniem inwestycji, gospodarką komunalną, ochroną środowiska, gospodarką gruntami, turystyką i rekreacją,
   • w urzędach administracji rządowej i biurach agencji rządowych,
   • biurach projektowych i konsultingowych pracujących na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
   • przedsiębiorstwach oddziałujących na środowisko i korzystających z jego zasobów,
   • biurach obrotu nieruchomościami.

  CIEKAWOSTKI

   Polska to w około 60% tereny niezurbanizowane, 30% lasy, 10% pozostałe – na tych studiach uczymy, jak gospodarować przestrzenią na tym zróżnicowanym obszarze.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:

   • matematyka i geografia (studia stacjonarne);
   • matematyka albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie (studia niestacjonarne)

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 75
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 75
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunku gospodarka przestrzenna;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen za studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

   • planowania przestrzennego,
   • planowania infrastruktury technicznej,
   • zarządzania nieruchomościami,
   • zarządzania przestrzenią.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Analiza wartości krajobrazu kulturowego w gminie Orla
   2. Charakterystyka rynku mieszkań w warszawskiej dzielnicy Ursynów
   3. Dynamika zmian przestrzennych miasta Ciechanowa
   4. Koncepcja osiedla ekologicznego w mieście Ząbki
   5. Koncepcja wykorzystania walorów przyrodniczo-krajobrazowych Podlaskiego Przełomu Bugu
   6. Studium funkcjonalności systemu wspomagania zarządzania infrastrukturą dróg gminnych
   7. Koncepcja zagospodarowania przestrzennego Placu Sikorskiego w Siedlcach
   8. Ocena możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych w miejscowości Czerwonka
   9. Ocena wpływu budowy portu lotniczego Lublin na strategię rozwoju lokalnego
   10. Pozyskiwanie nieruchomości dla inwestycji celu publicznego
   11. Projekt scalenia i podziału nieruchomości gruntowych
   12. Relikty wiejskości w strukturze przestrzennej, funkcjonalnej i społecznej w Warszawie
   13. Studium trwałości struktur przestrzennych miasta Siedlce
   14. Waloryzacja ulicy Żeromskiego w Radomiu
   15. Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na przykładzie SOHO Faktory w Warszawie

  Kierunek oczami studenta

 • Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich

  CHARAKTERYSTYKA

   Kierunek obejmuje zagadnienia dotyczące zwierząt utrzymywanych hobbystycznie (psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy), hodowli zwierząt dzikich, jak również szeroko rozumianej ekologii zwierząt i zoopsychologii. Program studiów zawiera biologiczne podstawy hodowli i utrzymania zwierząt towarzyszących i dzikich. Główny nacisk położony jest na zasady prowadzenia hodowli zwierząt, warunki ich utrzymania oraz żywienia poszczególnych grup. Studenci zdobywają także wiedzę z zakresu bioróżnorodności oraz problematyki odnawiania i ochrony gatunków ginących.

   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: chemia, metabolomika, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich, zarządzanie populacjami, bioróżnorodność, restytucja i ochrona zwierząt, chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich – psy, koty, drób ozdobny, gady, płazy, jeleniowate, zoopsychologia, przedmioty społeczno-humanistyczne, ekonomia i języki obce.
   • STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo, metodologia pracy badawczej, monitoring populacji zwierząt, żywienie, diagnostyka genetyczna, komunikacja w świecie zwierząt, język obcy.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Po tym kierunku można pracować w:

   • instytucjach i organizacjach działających w obszarze ochrony środowiska (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zwierząt),
   • firmach usługowych i wytwarzających środki produkcji (np. karmy dla zwierząt, dodatki paszowe, itp.),
   • związkach hodowców,
   • ogrodach zoologicznych,
   • schroniskach dla zwierząt,
   • placówkach naukowo-badawczych,
   • oświacie.

  CIEKAWOSTKI

   Na wydziale działają różne koła naukowe i sekcje zainteresowań – np. koło naukowe żywienia zwierząt, Aves, hodowców zwierząt gospodarskich, zwierząt doświadczalnych i laboratoryjnych, sekcje: zoologiczna, żubrowa, kynologiczna, pszczelarska.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   biologia albo chemia, albo matematyka

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, zootechnika, leśnictwo;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W czasie studiów studenci odbywają praktyki zawodowe w:

   • ośrodkach hodowli zwierząt dzikich,
   • prywatnych hodowlach zwierząt towarzyszących,
   • ogrodach zoologicznych i parkach dzikich zwierząt w kraju i za granicą,
   • schroniskach dla zwierząt,
   • sklepach i hurtowaniach zoologicznych,
   • firmach świadczących usługi związane z pielęgnacją zwierząt towarzyszących,
   • parkach narodowych, itp.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Kierunek oczami studenta

 • Rekrutacja KROK PO KROKU

  Nie wiesz od czego zacząć? Natłok informacji o uczelniach, wydziałach, kierunkach, punktacji przygniata Ciebie?
  Czytaj więcej
 • Progi punktowe

  Wszystko o progach punktowych w SGGW. Zobacz jakie kierunki studiów będziesz mógł studiować.
  Czytaj więcej
 • Życie studenckie w SGGW

  Studia to nie tylko siedzenie nad książkamii godziny spędzone w laboratoriach. To także bogate kulturowo życie studenckie.
  Czytaj więcej

Masz pytania? Skontaktuj się z nami