• Systemy mechatroniczne w rolnictwie precyzyjnym

  CHARAKTERYSTYKA

   Absolwenci posiadają umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki zaimplementowanej na potrzeby technologii rolnictwa precyzyjnego. Potrafią wykorzystać synergię wiedzy o konstrukcji, właściwości użytkowych maszyn rolniczych oraz systemach pomiarowych, sterujących i układach wykonawczych do projektowania i konstruowania specjalistycznych urządzeń stosowanych w maszynach i pojazdach rolniczych, które wraz z technologiami telematycznymi będą wykorzystane do kompleksowego zarządzania procesami technologicznymi w rolnictwie, uwzględniającymi lokalną zmienności parametrów gleby i roślin. Absolwenci są przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń wykorzystywanych w rolnictwie precyzyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem monitorowania i zarządzania przestrzenną i czasową zmiennością parametrów gleby, roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej; wykorzystania technologii teledetekcji oraz przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych stosowanych systemach produkcji roślinnej; obsługi sprzętu mechanicznego, informatycznego, elektrycznego, elektronicznego, optoelektronicznego na etapie jego eksploatacji oraz przygotowania do wykorzystania w różnych warunkach produkcji. Absolwenci są przygotowani do twórczej działalności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń rolniczych, w tym autonomicznych maszyn mobilnych; zarządzania procesami technologicznymi w rolnictwie; prowadzenia badań; zarządzania pracowniami projektowymi z zakresu konstrukcji maszyn i procesów technologicznych. Absolwenci są przygotowani do samodzielnego lub zespołowego, twórczego rozwiązywania złożonych interdyscyplinarnych problemów z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, diagnostyki wykorzystywanych w szeroko rozumianym rolnictwie precyzyjnym.

  CIEKAWOSTKI

   Jest to kierunek interdyscyplinarny utworzony dzięki współpracy SGGW i Politechniki Warszawskiej. Zakres kształcenia łączy wiedzę z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych; zagadnienia rolnictwa precyzyjnego uzupełnione zostały o wiedzę z zakresu mechatroniki.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą pracować w:

   • biurach konstrukcyjnych i ośrodkach badawczo-rozwojowych producentów urządzeń automatyki, wykorzystywanych w maszynach rolniczych,
   • przedsiębiorstwach świadczących usługi serwisowe kompletowania systemów telematycznych dla rozwiązań wykorzystywanych w obszarze produkcji przyrodniczej,
   • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym,
   • stacjach serwisowych i diagnostycznych,
   • jednostkach świadczących usługi z zakresu technik rolnictwa precyzyjnego,
   • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa,
   • korporacjach rolniczych lub specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
   • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
   • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
   • ośrodkach doradztwa rolniczego,
   • izbach rolniczych, administracji samorządowej i gospodarczej.

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom SGGW studiów I stopnia na kierunkach: technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria systemów biotechnicznych;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 23
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

 • Technologia drewna

  CHARAKTERYSTYKA

   Absolwenci technologii drewna to wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy mogą podjąć pracę w dużych korporacjach sektora drzewnego jako technolodzy procesów produkcyjnych, kupcy strategiczni czy projektanci mebli.
   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: struktura i fizyka drewna, hydrotermiczna obróbka drewna, konstrukcje i wyroby z drewna, technologia tworzyw drzewnych, tartacznictwo, obrabiarki, konstrukcje meblarskie, chemiczny przerób drewna, ochrona i konserwacja drewna, uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych, konserwacja wyrobów zabytkowych
   • STUDIA II STOPNIA: ekonomika i organizacja drzewnictwa, patologia drewna, suszarnictwo, nauka o drewnie egzotycznym, modyfikacja drewna, techniki zdobnicze mebli.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci technologii drewna są przygotowani do pracy w:

   • zakładach przemysłu drzewnego (w branży meblarskiej, stolarki budowlanej, płyt drewnopochodnych i tartacznictwie),
   • firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel surowcem drzewnym, wyrobami z drewna, klejami i materiałami malarsko-lakierniczymi oraz narzędziami i maszynami do drewna),
   • przemyśle budowlanym, stoczniowym i maszynowym,
   • biurach projektowych i placówkach naukowo-badawczych,
   • szkolnictwie zawodowym,
   • pracowniach ochrony i konserwacji zabytków.

  CIEKAWOSTKI

   Zajęcia prowadzone są nie tylko przez wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową, lecz także przez praktyków z przemysłu drzewnego. Kierunek technologia drewna został dostosowany do oczekiwań przyszłych pracodawców sektora drzewnego. Studenci mogą aplikować do Programu Płatnych Staży pozwalającego rozpocząć karierę zawodową już na trzecim roku studiów.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   matematyka albo chemia, albo biologia, albo fizyka

   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunku technologia drewna;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 96
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • zarządzanie i techniki komputerowe w inżynierii materiałów drzewnych,
   • konstrukcje drewniane i meblarskie,
   • konserwacja drewna zabytkowego – jedyna taka specjalizacja w Polsce.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Wybrane aspekty ryzyka działalności przedsiębiorstw na przykładzie branży meblarskiej
   2. Badania nad możliwością wykorzystania układów warstwowych z drewna do wykonania osady do karabinka sportowego
   3. Charakterystyka zdobnictwa okien i drzwi w drewnianym budownictwie na przykładzie wybranych budynków w Muzeum Budownictwa Ludowego Park Etnograficzny w Olsztynku
   4. 5S jako technika Lean Management na przykładzie Fabryki Mebli Forte S.A.
   5. Zastosowanie programu Dietrich’s 3D CAD/CAM do konstruowania ścian w technologii słupowo-ryglowej
   6. Projekt zestawu mebli w systemie bezokuciowym
   7. Wykorzystanie szlachetnych technik fotograficznych do zdobienia drewna
   8. Badanie zmian struktury mezoporowatej celulozy drzewnej w procesie recyklingu papieru
   9. Projekt drewnianych oprawek okularowych
   10. Badanie składu chemicznego oraz wybranych właściwości fizyko-mechanicznych drewna z południowo-wschodniej Azji
   11. Ekologiczne sposoby ogrzewania budynków z wykorzystaniem materiałów drzewnych
   12. Ocena trwałości noży azotowanych plazmowo uszlachetnianych od powierzchni natarcia
   13. Wpływ zastosowania materiałów drewnopochodnych na jakość dźwięku emitowanego przez zestawy głośnikowe
   14. Ocena potencjalnej bazy drewna z plantacji drzew szybko rosnących jako surowca do produkcji płyt drewnopochodnych

  Kierunek oczami studenta

 • Technologia żywności i żywienie człowieka

  CHARAKTERYSTYKA

   Studia mają charakter techniczno-przyrodniczy. Program studiów zawiera m.in. następujące zagadnienia:

   • przetwarzanie, utrwalanie i przechowywanie żywności,
   • maszynoznawstwo oraz inżynierię procesową i organizację produkcji,
   • kompleksową ocenę jakości surowców i produktów spożywczych,
   • poznanie i interpretację procesów chemicznych, biochemicznych i fizycznych towarzyszących przetwarzaniu i przechowywaniu żywności,
   • kształtowanie jakości przetwarzanej żywności,
   • eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa żywności,
   • zasady prawidłowego żywienia,
   • marketing żywności i zarządzanie zasobami ludzkimi.

   Bogata oferta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom rozwijanie indywidualnych zainteresowań.
   Studenci odbywają ciekawe krajowe lub zagraniczne praktyki zawodowe oraz mają możliwość realizacji interesujących prac dyplomowych – np. na temat biotechnologii i mikrobiologii żywności, oceny jakości żywności, inżynierii żywności i organizacji produkcji, technologii i oceny różnych produktów spożywczych.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci są przygotowani do pracy w:

   • zakładach różnych branż przemysłu spożywczego w bardzo szerokim zakresie stanowisk,
   • przedsiębiorstwach zajmujących się wewnętrznym i zagranicznym obrotem żywnością,
   • firmach zajmujących się projektowaniem nowych produktów,
   • instytutach i laboratoriach związanych z badaniem żywności,
   • biurach projektowych i szkolnictwie zawodowym,
   • placówkach naukowo-badawczych,
   • firmach zajmujących się doradztwem.

   Mogą też prowadzić działalność gospodarczą.

  CIEKAWOSTKI

   Wyobraź sobie, że stoisz w supermarkecie przed półką z produktami żywnościowymi. Na każdym produkcie jest adres producenta. Teraz pomyśl, że w każdym takim miejscu zatrudnieni są technolodzy żywności.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   biologia albo chemia, albo matematyka
   uzyskany tytuł: inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 180
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku technologia żywności i żywienie człowieka;
   • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: bezpieczeństwo żywności, towaroznawstwo, żywienie człowieka i ocena żywności, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 180
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  KIERUNKI ROZWOJU

   W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

   • biotechnologia i mikrobiologia żywności,
   • biotechnologia mleka,
   • inżynieria żywności i organizacja produkcji,
   • ocena jakości żywności
   • technologia i ocena mięsa,
   • technologia i ocena owoców i warzyw,
   • technologia i ocena tłuszczów i koncentratów spożywczych,
   • technologia i ocena zbóż.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   Prace inżynierskie
   1. Izolacja i identyfikacja drobnoustrojów występujących na orzechach włoskich
   2. Rola ochronna trehalozy w komórkach roślinnych
   3. Rola nanocząsteczek w kształtowaniu właściwości powłok i filmów jadalnych
   4. Charakterystyka owoców aktinidii
   5. Obecność naturalnych antydepresantów w żywności
   6. Nanotechnologia w produkcji żywności
   7. Pozytywne i negatywne znaczenie drobnoustrojów w przetwórstwie mięsa

   Prace magisterskie
   1. Wpływ ultrafiltracji mleka na jakość mikrobiologiczną serów podpuszczkowych typu holenderskiego
   2. Porównanie wybranych wyróżników jakościowych mętnych i klarownych soków jabłkowych
   3. Wpływ metody suszenia oraz czasu przechowywania na wybrane właściwości suszonych ziół
   4. Ocena właściwości fizykochemicznych materiałów biodegradowalnych
   5. Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej do termicznej analizy czekolad gorzkich
   6. Optymalizacja czasu peklowania „bezazotynowego” w produkcji konserw drobno rozdrobionych
   7. Zastosowanie teksturowanych białek sojowych w produkcji drobiowych wyrobów typu convenience food

  Kierunek oczami studenta

 • Technologie energii odnawialnej

  CHARAKTERYSTYKA

   Jest to kierunek łączący wiele dyscyplin, m.in. zagadnienia związane z energetyką, ekologią i inżynierią środowiska. Studenci zdobywają gruntowną wiedzę z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, rozszerzoną o zagadnienia techniczno-organizacyjne dotyczące energetyki. Absolwenci są przygotowani do rozwiązywania problemów racjonalnego wdrażania technologii energii odnawialnej, a także planowania i projektowania rozwoju terenowej gospodarki energetycznej. Mają wiedzę z zakresu produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń je wykorzystujących.
   W programie studiów m.in.:

   • STUDIA I STOPNIA: organizacja i ekonomika produkcji, ochrona środowiska, hydrologia, geologia, mechanika płynów, termodynamika techniczna, produkcja rolnicza i leśna, gospodarka energetyczna, gospodarka wodna i ochrona wód, komputerowe wspomaganie projektowania, maszynoznawstwo, meteorologia i klimatologia, rachunek kosztów, audyt energetyczny budynków, gospodarka odpadami i ściekami, energetyka słoneczna, wiatrowa, geotermalna, mała energetyka wodna, produkcja i przetwórstwo biomasy.
   • STUDIA II STOPNIA: infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, metody prognozowania, technologie energooszczędne w budownictwie, inżynieria środowiska, energetyczne wykorzystanie biomasy, niekonwencjonalne źródła energii, polityka energetyczna UE, prawo energetyczne, lokalny audyt energetyczny, biotechnologiczne podstawy produkcji rolniczej, hybrydowe systemy energetyczne, logistyka, planowanie i zarządzanie energetyką lokalną, jakość energii, technologie informacyjne w energetyce, gospodarka finansowa samorządów,analiza rynku energii.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą podjąć pracę w:

   • przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem energii i obrotem energią na rynkach lokalnych,
   • administracji rządowej i samorządowej,
   • doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi.

  CIEKAWOSTKI

   To pierwsze tego typu studia w Polsce. Zostały utworzone w odpowiedzi na potrzeby rozwijającej się w Polsce
   energetyki wykorzystującej niekonwencjonalne, odnawialne źródła energii.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   matematyka albo chemia, albo fizyka
   uzyskany tytuł: inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunku: technologie energii odnawialnej;
   • dyplom SGGW studiów I stopnia kierunków: technika rolnicza i leśna, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, ochrona środowiska;
   • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 45
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 30
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

  UPRAWNIENIA ZAWODOWE

   Wiedza zdobyta na studiach umożliwia m.in. ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   Kierunek oczami studenta

  • Towaroznawstwo

   CHARAKTERYSTYKA

    Program studiów obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z badaniem i oceną właściwości użytkowych produktów (żywność, zioła, drewno, płody rolne i ogrodnicze) oraz czynników determinujących ich jakość. Studenci uczą się zarówno zarządzać produktem, jak i wykorzystywać techniki mikro- i makroekonomii oraz marketingu. Absolwenci potrafią pracować w zespole, znają zasady kierowania zespołami ludzkimi, potrafią zakładać i prowadzić małe i średnie firmy. Ponadto są przygotowani do kształtowania jakości produktów przez ich projektowanie i technologię wytwarzania oraz do ochrony i kontroli jakości produktów. Posiadają także wiedzę z zakresu zarządzania, prognozowania i funkcjonowania gospodarki rynkowej.
    W programie studiów m.in.:

    • STUDIA I STOPNIA: mikroekonomia, makroekonomia, podstawy zarządzania, biochemia, mikrobiologia, materiałoznawstwo i inżynieria materiałowa, grafika inżynierska, podstawy marketingu, towaroznawstwo w produkcji pierwotnej i przetwarzaniu żywności, logistyka, instrumentalne metody oceny produktów, technika komputerowa w obrocie towarowym, zarządzanie jakością.
    • STUDIA II STOPNIA: determinanty jakości wyrobów, polityka rolna i żywnościowa, statystyczna kontrola procesów, zarządzanie produktem, towaroznawstwo przemysłowe, środki do produkcji rolniczej i zwierzęcej, standaryzacja i normalizacja, techniki komunikacji i negocjacji, giełdy towarowe.

   PERSPEKTYWY ZAWODOWE

    Absolwenci mogą pracować w zawodach bezpośrednio związanych z kierunkiem studiów jako:

    • towaroznawca,
    • specjalista ds. jakości marki,
    • specjalista ds. towaroznawczego zarządzania produktem,
    • pracownik działu zapewnienia jakości,
    • specjalista w dziale kontroli, np. w inspekcji jakości handlowej i sanitarnej lub urzędach celnych,
    • specjalista ds. badań i rozwoju produktu lub opakowań;
    • specjalista ds. dystrybucji towarów,
    • koordynator ds. organizacji dostaw,
    • laborant specjalizujący się w standaryzacji, atestacji, certyfikacji wyrobów,
    • pracownik instytucji badawczych i ośrodków badawczo-rozwojowych,
    • przedstawiciel handlowy/doradca,
    • specjalista w działach: eksportu, finansowym, koordynacji zakupów w różnych firmach związanych z szeroko pojętym agrobiznesem.

   STUDIA I STOPNIA

    przedmioty rekrutacyjne:
    biologia albo chemia, albo matematyka
    uzyskany tytuł: inżynier
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 60
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   STUDIA II STOPNIA

    rekrutacja:

    • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: towaroznawstwo, technologia żywności i żywienie człowieka, bezpieczeństwo żywności;
    • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, biotechnologia, zarządzanie i inżynieria produkcji;
    • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
    • średnia ocen ze studiów I stopnia.

    uzyskany tytuł: magister inżynier
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 30
    początek zajęć: semestr letni
    czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

   KIERUNKI ROZWOJU

    W zależności od poziomu i rodzaju studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

    • strategie rynkowe w towaroznawstwie,
    • towaroznawstwo w przetwórstwie żywności,
    • towaroznawstwo w ocenie jakości żywności,
    • towaroznawstwo w żywieniu.

   CIEKAWOSTKI

    To kierunek interdyscyplinarny, łączący nauki ekonomiczne, przyrodnicze i techniczne. Dzięki bardzo zróżnicowanemu programowi kształcenia ukończenie towaroznawstwa otwiera wiele dróg rozwoju zawodowego.

   Plan studiów

    PobierzPlik

   Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

    Prace inżynierskie
    1. Analiza zagrożeń w mięsie zwierząt dzikich
    2. Analiza rynku tradycyjnych i regionalnych produktów mięsnych ze szczególnym uwzględnieniem autentyczności i bezpieczeństwa żywności
    3. Analiza wybranych elementów systemu HACCP w wybranym hipermarkecie
    4. Błonnik i produkty wysokobłonnikowe w opinii konsumentów
    5. Ocena wiedzy konsumentów na temat zanieczyszczeń chemicznych w żywności
    6. Stosowanie skrobi modyfikowanych chemicznie w żywności w opinii konsumentów
    7. Towaroznawcza charakterystyka soków owocowych dostępnych na rynku
    8. Analiza epidemiologiczna zatruć pokarmowych w Polsce

    Prace magisterskie
    1. Rola marki i ceny w podejmowaniu decyzji nabywczych przy zakupie alkoholi wysokoprocentowych w Polsce
    2. Warszawski rynek miodów, ziołomiodów i miodów sztucznych
    3. Konkurencyjność marek soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych
    4. Karagen – zamiennik tłuszczu w ciastkach biszkoptowo-tłuszczowych
    5. Świadomość konsumentów na temat substancji dodatkowych w żywności
    6. Preferencje konsumentów na rynku żywności wygodnej na przykładzie koncentratów zup

   Kierunek oczami studenta

  • Turystyka i rekreacja

   CHARAKTERYSTYKA

    Jest to kierunek o charakterze interdyscyplinarnym, łączący w swoim programie wiedzę z zakresu zarządzania, nauk przyrodniczych, społecznych oraz rolniczych i leśnych. Absolwenci są przygotowani do przygotowywania oferty turystycznej i rekreacyjnej dla różnych grup odbiorców, nawiązywania kontaktów i komunikowania się, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
    W programie studiów m.in.:

    • STUDIA I STOPNIA: podstawy turystyki, podstawy rekreacji, ekonomia, zarządzanie, historia architektury i sztuki, pedagogika czasu wolnego, socjologia, fizjologia człowieka, geografia turystyczna, krajoznawstwo, kształtowanie środowiska i ochrona przyrody, ekonomika turystyki i rekreacji, prawo, turystyka kwalifikowana.
    • STUDIA II STOPNIA: region turystyczny, produkt turystyczny, polityka turystyczna, planowanie turystyczne, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, informatyka w turystyce i rekreacji, metody badań ruchu turystycznego.

   PERSPEKTYWY ZAWODOWE

    Absolwenci mogą podjąć pracę w:

    • biurach podróży,
    • hotelach,
    • ośrodkach wypoczynkowych, sportowych i rekreacyjnych,
    • centrach rekreacji,
    • gospodarstwach agroturystycznych,
    • administracji rządowej i samorządowej,
    • organizacjach społecznych.

   KIERUNKI ROZWOJU

    W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

    • zarządzanie turystyką w regionie,
    • międzynarodowy biznes turystyczny,
    • turystyka miejska,
    • turystyka przyrodnicza,
    • hotelarstwo i gastronomia.

   STUDIA I STOPNIA

    przedmioty rekrutacyjne:

    • matematyka (pkt. SGGW × 0,3) oraz
    • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,3) oraz
    • geografia albo język polski, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,4)

    uzyskany tytuł: licencjat
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 90
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
    NIESTACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 90
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

   STUDIA II STOPNIA

    rekrutacja:

    • dyplom studiów I stopnia kierunku turystyka i rekreacja;
    • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja;
    • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku turystyka i rekreacja, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

    uzyskany tytuł: magister
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 60
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
    NIESTACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 60
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

   CIEKAWOSTKI

    Dzięki bogatemu zapleczu naukowo-dydaktycznemu, jakim dysponuje SGGW, studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy specjalistycznej związanej z turystyką na obszarach wiejskich, np. na temat turystyki na obszarach leśnych i przyrodniczo cennych i zarządzania gospodarstwem agroturystycznym.

   Plan studiów

    PobierzPlik

   Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

    1. Rola szkoleń w procesie rozwoju pracowników na przykładzie firmy UUUU Sp. z o.o.
    2. Turystyka wodna osób niepełnosprawnych ruchowo
    3. Stan wykorzystania infrastruktury turystyki konnej w wybranych województwach w Polsce
    4. Ocena możliwości rozwoju turystyki na obszarze gminy VVVV
    5. Czas wolny i styl życia osób zatrudnionych w korporacjach
    6. Turystyka kwalifikowana wśród młodzieży – stan obecny i perspektywy rozwoju
    7. Agroturystyka jako pomysł na własny biznes
    8. Miejsca martyrologii w Warszawie i ich wpływ na rozwój turystyki
    9. Ocena znaczenia walorów krajoznawczych dla rozwoju turystyki w regionie Kotliny Kłodzkiej
    10. Badania nad występowaniem zespołu nagłej zmiany strefy czasowej u osób odbywających podróże na długich trasach lotniczych

   Kierunek oczami studenta

  • Weterynaria

   CHARAKTERYSTYKA

    Studia weterynaryjne w SGGW od lat niezmiennie zajmują pierwsze miejsce w ogólnopolskich rankingach szkół wyższych. To zasługa zarówno doświadczonej kadry naukowej, jak i nowoczesnego, mocno rozbudowanego zaplecza dydaktycznego i naukowo-badawczego. Wydział Medycyny Weterynaryjnej to nie tylko ośrodek akademicki, lecz także miejsce, gdzie prowadzi się innowacyjne badania naukowe na światowym poziomie.

    Studenci mają możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami naukowymi w zakresie nauk weterynaryjnych i wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Klinika Małych Zwierząt, Laboratorium Analiz Molekularnych, Laboratorium Wirusologiczne, Pracownia Cytometryczna – to tylko kilka jednostek zaplecza naukowo-dydaktycznego wydziału. W programie znajdują się m.in.przedmioty podstawowe umożliwiające dalsze kształcenie (biologia, chemia, anatomia, histologia i embriologia, fizjologia); przedmioty przedkliniczne (farmakologia, parazytologia, mikrobiologia); przedmioty kliniczne i z zakresu higieny żywności.

   CIEKAWOSTKI

    W 2015 r. na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej uruchomione zostało Centrum Badań Biomedycznych – zintegrowany zespół laboratoriów wyposażonych w innowacyjną aparaturę do badań z pogranicza weterynarii i medycyny. W CBB prowadzone są innowacyjne badania naukowe na światowym poziomie.

   STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

    przedmioty rekrutacyjne:
    biologia i chemia
    uzyskany tytuł: lekarz weterynarii
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 150
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów:
    5,5 roku (11 semestrów)
    NIESTACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 60
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów:
    5,5 roku (11 semestrów)

   PERSPEKTYWY ZAWODOWE

    Po tym kierunku można pracować w:

    • lecznicach weterynaryjnych,
    • inspekcji weterynaryjnej,
    • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
    • laboratoriach kontrolnych i badawczych,
    • stacjach hodowli zwierząt,
    • placówkach naukowych,
    • nadzorze produkcji żywności,
    • zakładach farmaceutycznych lub hurtowniach leków.

   Plan studiów

    PobierzPlik

   Kierunek oczami studenta

  • Zarządzanie i inżynieria produkcji

   CHARAKTERYSTYKA

    Jest to kierunek łączący zagadnienia związane z techniką i technologią produkcji z elementami zarządzania przedsiębiorstwem i przebiegiem produkcji. Przedmiotem studiów jest zarządzanie produkcją w zakresie rolnictwa, leśnictwa oraz przemysłu przetwórczego.
    W programie studiów wiedza specjalistyczna uzupełniona jest wiadomościami z zakresu zarządzania i ekonomii. Studenci nabywają umiejętności menedżerskie i uczą się rozwiązywania problemów z określonego zakresu inżynierii produkcji: nadzorowania obiektów i systemów zarządzania, doboru i szkolenia personelu, zarządzania kosztami, finan-sami i kapitałem, zarządzania przedsiębiorstwem.

    W programie studiów m.in.:

    • STUDIA I STOPNIA: makroekonomia, prawo, marketing, maszynoznawstwo, ekologia i zarządzanie środowiskiem, technika cieplna, zarządzanie, finanse i rachunkowość, metrologia, rachunek kosztów dla inżynierów, zarządzanie produkcją i usługami, towaroznawstwo rolnicze i leśne, eksploatacja techniczna, automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, logistyka, budowa maszyn, projektowanie inżynierskie, technologie produkcji rolniczej i leśnej, rynek finansowy, technologia żywności.
    • STUDIA II STOPNIA: organizacja systemów produkcyjnych, zarządzanie strategiczne, prognozowanie i symulacja w przedsiębiorstwie, zarządzanie projektami i innowacjami, analiza ekonomiczna, certyfikacja, rolnictwo proekologiczne, wybrane zagadnienia z techniki i technologii produkcji leśnej, gospodarka energetyczna, odnawialne źródła energii, zarządzanie energetyką lokalną, audyt energetyczny.

   PERSPEKTYWY ZAWODOWE

    Absolwenci mogą podjąć pracę w:

    • przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych działających w sektorze rolnym, leśnym lub żywnościowym,
    • biurach doradczych,
    • jednostkach administracji lokalnej,
    • instytutach badawczych.

   CIEKAWOSTKI

    Wydział Inżynierii Produkcji to znaczący ośrodek badawczy i usługowy. Działa przy nim Stacja Kontroli Pojazdów, prowadzone są tu kursy i szkolenia zawodowe (np. operatora pilarki) i wykonywane usługi z zakresu pomiarów elektrycznych.

   STUDIA I STOPNIA

    przedmioty rekrutacyjne:
    matematyka albo chemia, albo fizyka
    uzyskany tytuł: inżynier
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 120
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
    NIESTACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 90
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

   STUDIA II STOPNIA

    rekrutacja:

    • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji;
    • dyplom inżyniera studiów I stopnia w SGGW kierunków technika rolnicza i leśna, technologie energii odnawialnej;
    • dyplom inżyniera studiów I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji innych uczelni lub dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
    • średnia ocen ze studiów I stopnia.

    uzyskany tytuł: magister inżynier
    STACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 90
    początek zajęć: semestr letni
    czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
    NIESTACJONARNE
    przewidywany limit przyjęć: 60
    początek zajęć: semestr zimowy
    czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

   KIERUNKI ROZWOJU

    W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

    • inżynieria produkcji,
    • zarządzanie i organizacja produkcji,
    • zarządzanie działalnością gospodarczą przedsiębiorstwa,
    • innowacyjność w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa i w jego otoczeniu,
    • energetyka i inżynieria biosystemów.

   Plan studiów

    PobierzPlik

   Plan studiów

    PobierzPlik

   Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   • Zarządzanie

    CHARAKTERYSTYKA

     Studenci zdobywają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Nabywają umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi oraz informacjami.
     Absolwenci mają wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji (przedsiębiorstw i instytucji publicznych) oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Nabywają umiejętności skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania oraz pracy w zespole. Szczególną cechą wyróżniającą absolwentów jest biegła znajomość specyfiki przedsiębiorstw i jednostek gospodarczych funkcjonujących w sferze szeroko rozumianego agrobiznesu.
     Na kierunku zarządzanie student może realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej „Młodszy menedżer jakości”, której ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminów w celu uzyskania certyfikatu zawodowego wydawanego przez instytucję zewnętrzną.
     W programie studiów m.in.:

     • STUDIA I STOPNIA: matematyka, statystyka, nauka o organizacji, finanse przedsiębiorstwa, prawo, mikroekonomia, podstawy makroekonomii, zachowania organizacyjne, zarządzanie projektami, język obcy.
     • STUDIA II STOPNIA: marketing międzynarodowy, negocjacje, zarządzanie zmianami, rachunkowość zarządcza, zarządzanie strategiczne, język obcy.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy w:

     • przedsiębiorstwach agrobiznesu,
     • handlu,
     • usługach,
     • różnego rodzaju agencjach konsultingowych,
     • organizacjach gospodarczych i samorządowych,
     • szkolnictwie,
     • placówkach naukowo-badawczych,
     • zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z agrobiznesem.

    CIEKAWOSTKI

     Program studiów obejmuje podstawowe zagadnienia związane z zarządzaniem sektorem żywnościowym oraz finansowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego w UE, co pozwala na zdobycie wiedzy przydatnej do pracy m.in. w przedsiębiorstwach agrobiznesu.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:

     • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
     • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2) oraz
     • język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

     uzyskany tytuł: licencjat
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunków: zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, administracja;
     • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku zarządzanie;
     • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku zarządzanie, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • zarządzanie i marketing w turystyce,
     • zarządzanie i marketing w przedsiębiorstwie,
     • zarządzanie edukacją i doradztwem,
     • zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym,
     • zarządzanie jakością.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Kapitał ludzki a konkurencyjność organizacji
     2. Coaching jako nowoczesna metoda doskonalenia zawodowego
     3. Zrównoważona karta wyników w firmie ZZZZ Sp. z o.o.-projekt wdrożenia
     4. Komunikacja marketingowa i wykorzystywane współcześnie jej narzędzia i techniki
     5. Doskonalenie systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008 w przedsiębiorstwie AABB w CCDD
     6. Ocena procesów biznesowych i zastosowania koncepcji Lean Management w MŚP na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa
     7. Ocena systemu motywacji pracowników na przykładzie wybranego towarzystwa ubezpieczeń
     8. Reengineering, jako metoda usprawniania organizacji na przykładzie wybranej firmy
     9. Znaczenie celebrytów w budowaniu wizerunku marki na rynku usług bankowych
     10. Mobbing jako działanie niepożądane we współczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ

    Kierunek oczami studenta

   • Zootechnika

    CHARAKTERYSTYKA

     Program studiów obejmuje zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmów i zachodzących w nich procesów fizjologicznych, produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego z zachowaniem zdrowia i dobrostanu zwierząt, uprawy roślin i produkcji pasz, żywienia zwierząt oraz towaroznawstwa.

     Program studiów zawiera następujące przedmioty:

     • STUDIA I STOPNIA: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, chów i użytkowanie zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan i ochrona zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.
     • STUDIA II STOPNIA: doświadczalnictwo zootechniczne, biotechniki rozrodu, gospodarka paszowa i biotechnologia w produkcji pasz, proekologiczne metody chowu zwierząt, modyfikowanie wartości odżywczej produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy przetwórstwa, zarządzanie gospodarstwem, język obcy.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Główne kierunki działalności zawodowej absolwentów obejmują:

     • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
     • kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych,
     • organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego,
     • pracę w firmach paszowych i innych prowadzących obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi,
     • pracę w instytucjach zajmujących się ochroną zwierząt i środowiska,
     • pracę w instytucjach finansowej obsługi rolnictwa,
     • doradztwo rolnicze,
     • pracę w placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

    CIEKAWOSTKI

     Integralną częścią studiów są zajęcia terenowe i praktyki zawodowe, które studenci mogą odbywać w obiektach doświadczalnych SGGW i współpracujących z uczelnią instytucjach naukowych, gospodarstwach prywatnych, gospodarstwach należących do Spółek Skarbu Państwa, agencjach rządowych, jak również za granicą.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo chemia, albo matematyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 80
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunków: zootechnika, hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, rolnictwo;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister

     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 95
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 45
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

     • intensywnych systemów produkcji,
     • alternatywnych kierunków produkcji zwierzęcej.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Wzbogacanie jaj w substancje prozdrowotne
     2. Straty na stawach rybnych powodowane przez kormorana czarnego, bobra europejskiego i wydrę europejską
     3. Zachowanie loch w okresie okołoporodowym i w czasie laktacji
     4. Różnorodność kur o posępnym spojrzeniu i gołębim sercu – na przykładzie trzech wybranych ras
     5. Problem otyłości u psów i kotów domowych
     6. Analiza genetyczna niedźwiedzia brunatnego
     7. Wartość biologiczna i przydatność technologiczna mleka krów ras brown swiss i holsztyno-fryzyjskiej utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym
     8. Wpływ treningu wyścigowego na wyniki koni czystej krwi arabskiej w dyscyplinie sportowych rajdów konnych
     9. Relacja człowiek-zwierzę. Czynniki wpływające na atrakcyjność zwierząt
     10. Problemy behawioralne psów po adopcji

    Kierunek oczami studenta

   • Żywienie człowieka i ocena żywności

    CHARAKTERYSTYKA

     Żywienie człowieka i ocena żywności to kierunek o charakterze przyrodniczym z elementami nauk konsumenckich. Program kształcenia uwzględnia aspekty techniczne, technologiczne, ekonomiczne i organizacyjne dotyczące żywienia pojedynczych osób, jak również różnych grup populacyjnych.
     Absolwenci mają wiedzę i umiejętności dotyczące znaczenia żywienia w zachowaniu zdrowia człowieka, oceny sposobu żywienia i stanu odżywienia, potrzeb żywieniowych oraz uwarunkowań sposobu ich realizacji. Znają metody i sposoby przetwarzania, utrwalania, przechowywania oraz analizy i kontroli jakości produktów spożywczych. Rozumieją zasady funkcjonowania rynku żywności oraz istotę marketingu żywnościowego i zachowań konsumentów.

     Program kształcenia obejmuje m.in.:

     • STUDIA I STOPNIA: żywienie człowieka, ocena żywienia, racjonalizacja żywienia, podstawy dietetyki, analiza żywności, analiza sensoryczna, towaroznawstwo żywności przetworzonej, żywność funkcjonalna, wygodna, ekologiczna, opakowania żywności, wyposażenie zakładów żywienia, projektowanie technologiczne zakładów przemysłu spożywczego, higiena żywności, systemy zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności, badania marketingowe, zachowania konsumentów na rynku żywności, ochrona konsumenta, etyka w łańcuchu żywnościowym.
     • STUDIA II STOPNIA: żywienie w wieku rozwojowym, żywienie osób starszych, fizjologia i żywienie w sporcie, nowoczesne metody analityczne, projektowanie produktu żywnościowego, trendy w technologii żywności, żywność wygodna, projektowanie produktu żywnościowego, zarządzanie bezpieczeństwem żywności, poradnictwo żywieniowe, trendy w konsumpcji, socjologia żywienia.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Absolwenci są przygotowani do pracy w:

     • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się żywieniem człowieka,

     • poradniach żywieniowych oraz placówkach zajmujących się edukacją i doradztwem żywieniowym,

     • przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem oraz zarządzaniem jakością i bezpieczeństwem żywności,

     • instytucjach i laboratoriach zajmujących się oceną żywności,

     • przedsiębiorstwach gastronomicznych i cateringowych,

     • inspekcjach urzędowej kontroli żywności,

     • organizacjach zajmujących się ochroną konsumentów,

     • placówkach naukowo-badawczych.

     Mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą w obszarze żywienia człowieka i oceny żywności.

    CIEKAWOSTKI

     Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji powstał w 1977 r., jako pierwsza w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej placówka akademicka w zakresie nauki o żywieniu człowieka i nauk konsumenckich. Stał się wzorem dla innych ośrodków naukowo-dydaktycznych, zarówno w kraju, jak i za granicą.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo chemia albo matematyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 150
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 150
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia następujących kierunków: żywienie człowieka i ocena żywności, technologia żywności i żywienie człowieka, dietetyka, bezpieczeństwo żywności, gastronomia i hotelarstwo;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów. Jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 150
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     Studenci mogą poszerzać swoją wiedzę i umiejętności, poprzez przedmioty do wyboru w zakresie:

     • żywienia człowieka,
     • poradnictwa żywieniowo-dietetycznego,
     • jakości i bezpieczeństwa żywności,
     • mechanizmów funkcjonowania rynku żywności.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Ocena spożycia wapnia i witaminy D u kobiet wykonujących pracę biurową w kontekście ryzyka wystąpienia osteoporozy
     2. Analiza rynku wyrobów cukierniczych o obniżonej wartości kalorycznej
     3. Ocena suplementacji diety witaminami i składnikami mineralnymi w wybranej grupie młodych kobiet
     4. Charakterystyka wybranych rynkowych produktów spożywczych zmniejszających ryzyko osteoporozy
     5. Ocena wybranych elementów sposobu żywienia i aktywności fizycznej wśród wybranej grupy młodzieży w aspekcie zagrożenia otyłością
     6. Zawartość bioaktywnych składników w masłach ekologicznych i konwencjonalnych w zależności od sezonu
     7. Ocena zawartości soli w żywności wygodnej
     8. Aktualne problemy żywienia osób starszych w Polsce
     9. Analiza rynku dostępnych produktów spożywczych przeznaczonych dla wegan
     10. Udział suplementów w spożyciu składników mineralnych w grupie kobiet karmiących

    Kierunek oczami studenta

   • Rekrutacja KROK PO KROKU

    Nie wiesz od czego zacząć? Natłok informacji o uczelniach, wydziałach, kierunkach, punktacji przygniata Ciebie?
    Czytaj więcej
   • Progi punktowe

    Wszystko o progach punktowych w SGGW. Zobacz jakie kierunki studiów będziesz mógł studiować.
    Czytaj więcej
   • Życie studenckie w SGGW

    Studia to nie tylko siedzenie nad książkamii godziny spędzone w laboratoriach. To także bogate kulturowo życie studenckie.
    Czytaj więcej

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami

    • Dział 1

     Empty section. Edit page to add content here.
    • Dział 2

     Empty section. Edit page to add content here.