• Informatyka

  CHARAKTERYSTYKA

   Kierunek przygotowuje inżynierów z zakresu szeroko rozumianych technik komputerowych. Wszechstronne wykształcenie obejmuje wszystkie podstawowe dziedziny informatyki teoretycznej i praktycznej, wliczając w to systemy komputerowe, bazy danych, sieci komputerowe, grafikę komputerową, inżynierię oprogramowania, sztuczną inteligencję oraz kryptologię. W ramach zajęć studenci zdobywają także wiedzę o podstawach ekonomii, formach działalności gospodarczej czy prawie pracy.
   Absolwenci posiadają wiedzę w zakresie projektowania, zestawiania i uruchamiania systemu komputerowego, drobnych napraw sprzętu, doradztwa dla użytkowników systemów komputerowych, programowania w językach wysokiego poziomu, projektowania i administracji bazami danych. Potrafią programować komputery i znają zasady inżynierii oprogramowania. Posiadają także wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej, teleinformatyki oraz technik komunikacji człowiek – komputer.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci kierunku informatyka mogą być zatrudnieni we wszelkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery, w szczególności w:

   • firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, stron internetowych lub administracją sieci komputerowych,
   • firmach zajmujących się e-biznesem, bankach,
   • instytucjach europejskich, administracji państwowej i samorządowej, instytucjach pozarządowych,
   • instytucjach naukowo-badawczych.

  KIERUNKI ROZWOJU

   Program kształcenia na kierunku informatyka przewiduje możliwość wyboru spośród następujących specjalności:

   a) na studiach I stopnia:

   • systemy informacyjne i analityczne w gospodarce,

   • inżynieria systemów informacyjnych,

   • inżynieriia systemów komputerowych,

   • techniki multimedialne;

   b) na studiach II stopnia:

   • systemy komputerowe,

   • systemy inteligentne,

   • systemy informatyki gospodarczej,

   • zastosowania multimediów.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   matematyka albo informatyka, albo fizyka
   uzyskany tytuł: inżynier

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka, elektronika, elektrotechnika, automatyka i robotyka, telekomunikacja, fizyka;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia.

   uzyskany tytuł: magister inżynier
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr letni
   czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy,
   semestr letni
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  CIEKAWOSTKI

   Na potrzeby dydaktyki na wydziale tworzymy i stale doskonalimy laboratoria: technologii Cisco, podstaw elektroniki, elektroniki cyfrowej, sieci komputerowych, teleinformatyki, analizy obrazu, analizy dźwięku. Studenci mają także do dyspozycji materiały dostępne w nowoczesnym systemie zdalnego nauczania eSGGW.

  Plan studiów

   PobierzPlik

  Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

   1. Modelowanie rezygnacji klientów telefonii komórkowej z wykorzystaniem technik data mining 2. Projekt programu anty-plagiatowego z wykorzystaniem algorytmu znajdowania pokrycia gwiaździstego 3. Projekt interaktywnego audiobooka na platformę mobilną 4. Projekt platformy służącej do zarządzania kodem dynamicznym w języku Java 5. Projekt systemu wspomagającego osoby z niepełnosprawnością w domu inteligentnym z wykorzystaniem platformy Arduino 6. Matryca diod RGB do zastosowania w wyświetlaczu widmowym 7. Projekt aplikacji do analizy i porównywania plików muzycznych 8. Aplikacja Elektronicznego Przewodnika Kampusowego na systemy mobilne 9. Moduł zdalnego sterowania systemem operacyjnym z wykorzystaniem urządzenia Microsoft Kinect 10. Mobilny handel elektroniczny – Analiza rozwoju i perspektyw 11. Zastosowanie algorytmu indukcji reguł AQ do diagnostyki systemów analogowych 12. Projekt inteligentnego bota grającego w uproszczoną wersje pokera wykorzystującego sztuczną sieć neuronową 13. Funkcjonowanie szarej strefy gospodarki na podstawie analizy piractwa komputerowego

  Kierunek oczami studenta

 • Informatyka i ekonometria

  CHARAKTERYSTYKA

   Kierunek przygotowuje specjalistów do analizy i modelowania zjawisk ekonomicznych. Student zapoznawany jest z matematycznymi podstawami ekonomii oraz jej praktycznymi aspektami. Jego wiedza uzupełniana jest umiejętnościami praktycznej obsługi szerokiej gamy narzędzi statystycznych i obliczeniowych. Kierunek kształci również pod względem kompetencji informatycznych, wliczając w to programowanie oraz jego wykorzystanie do obliczeń w ekonomii.
   Absolwenci posiadają gruntowną wiedzę z ekonometrii, metod obliczeniowych w ekonomii. Opanowują podstawy metod aktuarialnych i zagadnień rynku ubezpieczeń. Posiadają także praktyczne umiejętności analizy, modelowania i optymalizacji procesów gospodarczych. Ich kompetencje obejmują również znajomość technik komputerowych, takich jak programowanie, projektowanie systemów informatycznych, a także wykorzystanie ich w badaniach ekonomicznych i zarządzaniu.

  PERSPEKTYWY ZAWODOWE

   Absolwenci mogą być zatrudnieni w:

   • działach analiz banków oraz firm doradztwa finansowego,
   • biurach maklerskich,
   • administracji państwowej i samorządowej,
   • ośrodkach przetwarzania informacji rolniczej na potrzeby wspólnej polityki rolnej UE,
   • firmach komputerowych,
   • placówkach naukowo-badawczych.

  KIERUNKI ROZWOJU

   Program kształcenia na kierunku informatyka i ekonometria, stopień II, przewiduje możliwość wyboru spośród następujących specjalności:

   • statystyka i ekonometria,

   • inżynieria finansowa,

   • technologie analizy danych masowych – Big Data,

   • systemy informacyjne w zarządzaniu.

  STUDIA I STOPNIA

   przedmioty rekrutacyjne:
   matematyka albo informatyka, albo fizyka

   uzyskany tytuł: licencjat

   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 120
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

  STUDIA II STOPNIA

   rekrutacja:

   • dyplom studiów I stopnia kierunków: informatyka i ekonometria, informatyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, logistyka;
   • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
   • średnia ocen ze studiów I stopnia;
   • dla kandydatów na specjalność Information Systems in Management: potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

   uzyskany tytuł: magister
   STACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 90
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
   Information Systems in Management (specjalność w języku angielskim)
   przewidywany limit przyjęć: 18
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
   NIESTACJONARNE
   przewidywany limit przyjęć: 60
   początek zajęć: semestr zimowy
   czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

  CIEKAWOSTKI

   Studia mają na celu przygotowanie kadry specjalistów, którzy poza wykształceniem kierunkowym będą posiadali wiedzę uwzględniającą potrzeby współczesnej gospodarki.

  Plan studiów

   Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

    Kierunek oczami studenta

   • Inżynieria ekologiczna

    CHARAKTERYSTYKA

     Jest to kierunek interdyscyplinarny, łączący elementy studiów przyrodniczych i technicznych. Program studiów umożliwia zdobycie wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresie: biologii, rolnictwa, leśnictwa oraz ochrony i kształtowania środowiska.
     Studenci tego kierunku zdobywają specjalistyczną wiedzę w zakresie oceny technik i technologii stosowanych w gospodarce rolnej i leśnej. Uczą się określać wpływ inwestycji infrastrukturalnych i przemysłowych na środowisko. Poznają zasady przyrodnicze, administracyjne i prawne produkcji energii ze źródeł odnawialnych i tradycyjnych.
     Absolwenci będą przygotowani do opracowywania raportów i ekspertyz ekologicznych w różnych aspektach i na różnym poziomie szczegółowości. Uzyskają specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie monitoringu zarządzania środowiskiem i proekologicznych technologii w kształtowaniu środowiska. Absolwent kierunku inżynieria ekolo- giczna będzie przygotowany do oceny skutków katastrof ekologicznych spowodowanych zarówno działalnością człowieka, jak również przez czynniki naturalne i zmiany klimatu.

     W programie studiów I stopnia m.in.:

     chemia organiczna i nieorganiczna, chemia analityczna, klimatologia, ekonomia, technika rolnicza, botanika, fizyka, gleboznawstwo, ekofizjologia, wpływ zmian klimatu na środowisko, biochemia ekologiczna, inżynieria komunalna, dendrologia, technologia produkcji roślinnej, mikrobiologia środowiska, zoologia, ekologia, fitosocjologia, genetyka ekologiczna, ekofizjologia roślin, ekotoksykologia, inżynieria leśna, infrastruktura techniczna, ochrona przyrody, turystyka i rekreacja, przyrodnicze wykorzystanie odpadów, technologia produkcji zwierzęcej, gospodarka przestrzenna, teledetekcja oraz GIS.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Po tym kierunku można pracować w:

     • administracji rządowej i samorządowej na wszystkich szczeblach,
     • instytutach naukowych,
     • parkach narodowych i krajobrazowych,
     • organach inspekcji ochrony środowiska i organizacjach pozarządowych.

    CIEKAWOSTKI

     Inżynieria ekologiczna w SGGW to jedyne tego typu studia w Polsce. Zostały one otwarte w roku akademickim 2012/2013 i są odpowiedzią na potrzeby współczesnej gospodarki.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:

     • biologia albo chemia, albo matematyka, albo geografia

     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom licencjata studiów I stopnia kierunku inżynieria ekologiczna;
     • innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60 osób
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

    Plan studiów stacjonarnych

     PobierzPlik
   • Inżynieria i gospodarka wodna

    CHARAKTERYSTYKA

     Na tym kierunku kształceni są specjaliści w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej – począwszy od potrzeb związanych z ujęciami wody z zasobów podziemnych, zagospodarowaniem wody opadowej, budową zbiorników retencyjnych oraz towarzyszących im budowli hydrotechnicznych i wodno-melioracyjnych, dostarczaniem czystej wody do odbiorców indywidualnych oraz na potrzeby gospodarcze i rolnicze, oczyszczaniem wody spływającej w powierzchni dróg oraz wykorzystanej gospodarczo, poprzez problematykę posadowienia budowli, odwodnień budowlanych, uszczelniania składowisk i magazynów, do tematyki związanej z zagospodarowaniem dolin rzecznych, ochroną przeciwpowodziową oraz ochroną naturalnych mokradeł i bagien.
     Wiedzę i umiejętności w tym zakresie zapewniają im m.in. następujące przedmioty:

     • hydrologia,
     • chemia wody i gleby,
     • hydraulika i hydrodynamika,
     • mechanika gruntów,
     • mechanika budowli,
     • konstrukcje budowlane,
     • budownictwo wodne,
     • inżynieria wodno-melioracyjna,
     • ochrona przed powodzią,
     • ekologia wód,
     • zintegrowana gospodarka wodna.

     Umiejętności praktyczne są doskonalone w ramach przedmiotowych ćwiczeń terenowych oraz praktyk zawodowych.

    CIEKAWOSTKI

     Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w specjalności hydrotechnicznej, ponadto do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:

     • matematyka albo chemia, albo fizyka

     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     Absolwenci studiów I stopnia będą mieli możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2018/2019.
     Aktualnie jest przygotowywany program tych studiów.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów są:

     • przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa wodnego i wodno-melioracyjnego,

     • przedsiębiorstwa wykonawcze budownictwa komunalnego i przemysłowego,

     • biura projektów,

     • firmy konsultingowe,

     • krajowy i regionalne zarządy gospodarki wodnej,

     • narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

     • wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych,

     • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,

     • firmy związane z energetyką wodną,

     • instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

    KIERUNKI ROZWOJU

     Na szóstym semestrze student może wybrać jedną z dwóch ścieżek kształcenia:

     • inżynierię wodną,
     • gospodarkę wodną.

   • Inżynieria systemów biotechnicznych

    CHARAKTERYSTYKA

     Inżynieria systemów biotechnicznych to dziedzina obejmująca swym zakresem specjalistyczne urządzenia, maszyny oraz procesy produkcyjne, które funkcjonują w szeroko rozpatrywanym środowisku. Celem kształcenia na kierunku inżynieria systemów biotechnicznych jest dostarczanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji maszyn i urządzeń oraz kontrolowania procesów produkcyjnych, które stosowane są w środowisku rolniczym, leśnym, gospodarce komunalnej oraz produkcji żywności.

     Absolwenci mają wiedzę z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz różnych rodzajów silników i napędów. Są przygotowani do wykonywania zadań inżynierskich dotyczących eksploatacji, obsługi i naprawy maszyn i urządzeń. W swojej pracy wykorzystują nowoczesne metody informatyczne i narzędzia komputerowe, a także elementy automatyki i robotyki. Przygotowani są do projektowania, organizowania oraz nadzorowania procesów produkcyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spożywczym, leśnictwie oraz utrzymaniu zieleni miejskiej. Mają wiedzę o oddziaływaniu urządzeń technicznych na obiekty biologiczne, a także umiejętności prowadzenia badań w zakresie interakcji techniki z przyrodą.

     Absolwenci są przygotowani do samodzielnego prowadzenia firm świadczących usługi związane z obsługą techniczną rolnictwa, leśnictwa oraz gospodarki komunalnej.

    CIEKAWOSTKI

     Absolwenci tego kierunku poza tytułem inżyniera mogą uzyskać szereg konkretnych uprawnień zawodowych np. uprawnienia pilarza, elektryka – świadectwo SEP, certyfikaty ECDL, Cisco, Astor, Siemens.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     matematyka albo chemia, albo fizyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 45
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    PERSPEKTYWY ZWODOWE

     Absolwenci mogą pracować w:

     • specjalistycznych gospodarstwach rolniczych i agroturystycznych,
     • firmach i organizacjach wspierających modernizację rolnictwa,
     • biurach projektowych i ośrodkach badawczo-rozwojowych maszyn rolniczych, leśnych, do pielęgnacji zieleni oraz maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,
     • sektorze firm świadczących usługi na rzecz rolnictwa, leśnictwa, gospodarki komunalnej oraz przemysłu spożywczego,
     • zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego,
     • przedsiębiorstwach wyspecjalizowanych w produkcji i obrocie sprzętem rolniczym, leśnym, ogrodniczym i na potrzeby przetwórstwa płodów rolnych,
     • ośrodkach naukowych i naukowo-badawczych,
     • szkołach średnich i wyższych,
     • ośrodkach doradztwa rolniczego,
     • izbach rolniczych,
     • nadleśnictwach,
     • administracji samorządowej i gospodarczej,
     • firmach marketingowych.

   • Inżynieria środowiska

    CHARAKTERYSTYKA

     Studia na tym kierunku mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i umiejętności o charakterze inżynieryjno-technicznym z wiedzą przyrodniczą, w szczególności związaną z procesami antropogenicznymi. Oprócz wiedzy technicznej charakterystycznej dla kierunku inżynieryjnego w programie studiów znajdują się także zagadnienia związane z ochroną środowiska.
     Zakres wykładanej problematyki obejmuje:

     • inżynierię sanitarną (wodociągi, kanalizacje, oczyszczalnie ścieków),
     • inżynierię wodną (zagospodarowanie rzek, ochrona przed powodzią),
     • systemy wodno-gospodarcze (obieg wody w zlewni, wykorzystanie zasobów wodnych), systemy, urządzenia i zabiegi regulujące stosunki wodne, powietrzne i cieplne w glebie, w tym systemy nawadniające, zbiorniki wodne,
     • zabiegi ochronne dla wód i gleb oraz rekultywację biologiczną i techniczną terenów zdegradowanych, bezpieczne składowanie, unieszkodliwianie, przetwarzanie i zagospodarowanie odpadów,
     • zmiany klimatyczne i ochrona atmosfery.

     Absolwenci są przygotowani do podejmowania zadań inżynierskich dotyczących problematyki inżynierii sanitarnej, racjonalnego wykorzystania zasobów środowiskowych, rekultywacji wód i gleb terenów zdegradowanych oraz bezpiecznego składowania i unieszkodliwiania odpadów.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Absolwenci mogą podejmować pracę:

     • projektanta, wykonawcy i eksploatatora inwestycji z zakresu budownictwa urządzeń oraz siecii instalacji sanitarnej, gospodarki odpadami, kształtowania i rekultywacji środowiska,
     • w administracji i samorządach terytorialnych,
     • w fundacjach i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska,
     • w placówkach naukowo-badawczych i w szkolnictwie,
     • w ramach własnej gospodarki zajmującej się projektowaniem, wykonawstwem, dystrybucją materiałów i urządzeń instalacyjnych z zakresu inżynierii środowiska.

    CIEKAWOSTKI

     Absolwenci po odbyciu odpowiednich praktyk mogą ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności hydrotechnicznej, a także w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     matematyka albo chemia, albo fizyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 135
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska;
     • dyplom inżyniera innego (pokrewnego) kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci studiów I stopnia kierunku inżynieria środowiska, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ocen ze studiów I stopnia;
     • dla kandydatów na specjalizację Information Systems in Water Resoures Management – potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

     uzyskany tytuł: magister inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 70
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     Information Systems in Water Resources Management: specjalizacja w języku angielskim
     przewidywany limit przyjęć: 15
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 55
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • inżynieria sanitarna,
     • geoinżynieria środowiska,
     • inżynieria rekultywacyjna,
     • inżynieria kształtowania i ochrony środowiska,
     • inżynieria wodna.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Koncepcja instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w domu jednorodzinnym (IŚ-inż. 2011) 2. Ocena skuteczności przeróbki i zagospodarowania skratek, piasku i osadów ściekowych w Dobrem (IŚ-inż. 2013) 3. Analiza zmian morfologicznych koryta na odcinku rzeki Pisy (IŚ-inż. 2011) 4. Wpływ składowisk odpadów komunalnych na środowisko wodno-gruntowe na przykładzie obiektu Lebiedziewie (gm. Terespol) (IŚ-mgr 2013) 5. Analiza warunków termicznych w latach 1970-2009 w Warszawie w kontekście obserwowanych zmian klimatu (IŚ-inż. 2011)

    Kierunek oczami studenta

   • Leśnictwo

    CHARAKTERYSTYKA

     Studia na kierunku leśnictwo mają charakter przyrodniczy z elementami nauk ścisłych i technicznych. Przygotowują do realizacji funkcji produkcyjnych i pozaprodukcyjnych w gospodarstwie leśnym i na leśnych obszarach chronionych,
     z wykorzystaniem nowoczesnych technologii opartych na podstawach naukowych. Absolwenci mają kompetencje z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska, w tym dotyczące projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym; dysponują umiejętnościami sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych, projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru nad wykonawstwem prac leśnych oraz doskonalenia ich technizacji w zrównoważonym, wielofunkcyjnym leśnictwie.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Po tym kierunku można pracować w:

     • jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (nadleśnictwach, dyrekcjach regionalnych, Dyrekcji Generalnej, zakładach współpracujących z leśnictwem),
     • instytucjach związanych z ochroną środowiska,
     • biurach urządzania lasu i geodezji leśnej,
     • przedsiębiorstwach leśnych,
     • przemyśle drzewnym,
     • przedsiębiorstwach leśnej produkcji niedrzewnej,
     • placówkach ochrony przyrody i parkach narodowych,
     • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie.

     Absolwenci przygotowani są również do podejmowania własnej działalności gospodarczej, szczególnie w obszarze sektora leśno-drzewnego.

    CIEKAWOSTKI

     Do Wydziału Leśnego SGGW należy Arboretum w Rogowie. Jest to jeden z największych tego typu ogrodów w Polsce. Na jego obszarze znajdują się bogate kolekcje drzew i krzewów Europy Środkowo-Wschodniej.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo matematyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunku leśnictwo w SGGW;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności przyjmowani będą absolwenci kierunku leśnictwo, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
     • od kandydatów na specjalność Forest Information Technology potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     Forest Information Technology (studia w języku angielskim)
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie:

     • planowania przestrzennego,
     • planowanie infrastruktury technicznej,
     • zarządzania nieruchomościami,
     • zarządzania przestrzenią.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Kierunek oczami studenta

   • Logistyka

    CHARAKTERYSTYKA

     Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami gospodarczymi oraz zasady ich działalności logistycznej. Absolwenci mają szeroką wiedzę w obszarze logistyki. Potrafią przewidywać i myśleć kreatywnie, działać w sposób przedsiębiorczy, rozwiązując problemy logistyczne. Umieją samodzielnie zaprojektować i wdrożyć łańcuch dostaw zgodny z zasadami rynku i normami etycznymi, prawnymi i innymi obowiązującymi na rynku usług logistycznych.
     Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu:

     • logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw,
     • infrastruktury logistycznej,
     • towaroznawstwa,
     • ekonomii,
     • zarządzania produkcją i usługami,
     • statystyki,
     • funkcjonowania przedsiębiorstw,
     • analizy podstawowych zjawisk gospodarczych,
     • specjalistycznego języka obcego w obszarze logistyki.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Absolwenci mogą pracować w:

     • przedsiębiorstwach transportowych,
     • działach zaopatrzenia i planowania zapasów,
     • centrach logistycznych,
     • firmach spedycyjnych,
     • jednostkach zaopatrzenia i zbytu,
     • hurtowniach,
     • zagranicznych i międzynarodowych instytucjach związanych z transportem.

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • operator logistyczny,
     • menedżer logistyki,
     • łańcuchy dostaw.

     Na kierunku logistyka można realizować ścieżkę kwalifikacji zawodowej „Młodszy menedżer jakości” kończącą się przygotowaniem do uzyskania certyfikatu zawodowego wydanego przez instytucję zewnętrzną.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:

     • matematyka (pkt. SGGW × 0,6) oraz
     • język obcy nowożytny (pkt. SGGW × 0,2) oraz
     • język polski albo geografia, albo wiedza o społeczeństwie, albo historia (pkt. SGGW × 0,2)

     uzyskany tytuł: licencjat
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunków: logistyka, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie;
     • dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na innym kierunku, przeprowadzony zostanie test kompetencyjny, który umożliwi weryfikację osiągniętych efektów kształcenia, wymaganych dla kandydatów na studia II stopnia na kierunku logistyka;
     • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen ze studiów I stopnia) kwalifikowani do przyjęcia będą absolwenci kierunku logistyka, dla pozostałych kandydatów kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    CIEKAWOSTKI

     Przewagą konkurencyjną logistyków z SGGW jest znajomość branży FMCG. Wszyscy studenci SGGW mają możliwość zdobycia dodatkowo wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i gospodarki żywnościowej. Taki profil kształcenia może być istotnym atutem na rynku pracy.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Systemy elektronicznych opłat drogowych w wybranych krajach Unii Europejskiej 2. Dystrybucja jako jeden z głównych narzędzi marketingowych w działalności przedsiębiorstwa na przykładzie firmy LLLL Polska 3. Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw w sieci MMMM Polska 4. Zarządzanie zapasami w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej NNNN 5. Ekonomiczne i organizacyjne czynniki rozwoju rynku pojazdów flotowych w Polsce w latach 2002-2012 6. Logistyka dystrybucji w łańcuchu dostaw grupy PPPP w Polsce 7. Organizacja systemu transportu zewnętrznego z uwzględnieniem rozwiązań informatycznych na przykładzie przedsiębiorstwa „QQQQ” Sp. z o.o. 8. Wykorzystanie powierzchni magazynowej centrum dystrybucyjnego firmy XYZ 9. Funkcjonowanie i rozwój przewozów miejskiego transportu zbiorowego w Warszawie 10. Zarządzanie transportem w firmie transportowo-spedycyjnej

    Kierunek oczami studenta

   • Meblarstwo

    CHARAKTERYSTYKA

     Studenci zapoznają się z tematyką materiałów wykorzystywanych w meblarstwie, najnowszych trendów konstrukcyjnych i projektowych, korzystają też z nowoczesnych programów komputerowych służących nie tylko do projektowania, lecz także do obsługi maszyn i urządzeń CNC. Absolwenci meblarstwa to specjaliści o gruntownej wiedzy i wszechstronnym przygotowaniu w zakresie projektowania, planowania produkcji, wytwarzania i dystrybucji w branży meblarskiej, a także organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem. Mają umiejętności niezbędne do pracy na różnych szczeblach w przedsiębiorstwach o strukturach organizacyjnych różnej skali  (od mikroprzedsiębiorstw do scentralizowanych koncernów międzynarodowych), a także w ramach indywidualnej działalności gospodarczej.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Absolwenci kierunku meblarstwo są przygotowani do pracy w zakładach branży meblarskiej, firmach i przedstawicielstwach handlowych, biurach projektowych, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie zawodowym; studenci tego kierunku biorą udział w unikatowym Programie Płatnych Staży odbywających się w największych przedsiębiorstwach branży meblarskiej (IKEA Industry, Fabryki Mebli Forte S.A., Fabryki Mebli Wójcik, Mardom Pro, Mebloform…).

     Uczestnictwo w programie odbywa się poprzez połączenie studiowania w trybie dziennym (2 dni w tygodniu) oraz pracy zawodowej (3 dni w tygodniu) w wybranym przedsiębiorstwie. Stażyści otrzymują wynagrodzenie oraz zakwaterowanie przez cały okres trwania stażu (3-6 miesięcy).

     80% stażystów otrzymało propozycję pracy po jego zakończeniu!

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     matematyka albo chemia, albo biologia albo fizyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    WSPÓŁPRACA Z PRZEMYSŁEM

     Meblarstwo to jedna z najsilniejszych gałęzi polskiego przemysłu, skupiająca ponad 27 tys. podmiotów gospodarczych, którym często brakuje wykwalifikowanej kadry. Zatrudnienie znajduje w niej ponad 160 tys. osób. Przemysł meblarski został uznany za priorytetowy dla rozwoju gospodarczego Polski i wymaga silnego wsparcia również ze strony szkolnictwa wyższego, kształcącego wyspecjalizowanych w przemyśle meblarskim inżynierów.

    CIEKAWOSTKI

     Kierunek został zaprojektowany przez Wydział Technologii Drewna we współpracy z przedstawicielami branży meblarskiej w Polsce. Absolwenci meblarstwa po ukończeniu studiów otrzymają pracę w zawodzie dzięki współpracy wydziału z największymi przedsiębiorstwami meblarskimi.

    Plan studiów

     PobierzPlik
   • Ochrona środowiska

    CHARAKTERYSTYKA

     Studia na kierunku ochrona środowiska stwarzają możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu:

     • procesów fizyko-chemicznych i biologicznych w środowisku przyrodniczym,

     • przyczyn i mechanizmów zagrożeń i degradacji poszczególnych elementów środowiska (atmosfery, litosfery, hydrosfery),

     • wpływu działalności technicznej, rolniczej i leśnej na środowisko,

     • technologii stosowanych w ochronie i rekultywacji środowiska,

     • instrumentów prawnych i ekonomicznych stosowanych w ochronie środowiska,

     • systemów informacji przestrzennej i innych technik komputerowych stosowanych w zarządzaniu środowiskiem.

     W programie studiów I stopnia m.in.:

     • chemia ogólna i nieorganiczna, chemia organiczna, zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony,

     • zagrożenia i techniki ochrony atmosfery,

     • mikrobiologia ogólna,

     • ekologia ogólna,

     • prawo i zarządzanie ochroną środowiska,

     • zagrożenia i techniki ochrony pedosfery,

     • zagrożenia i techniki ochrony hydrosfery,

     • gospodarka ściekowa,

     • gospodarka odpadowa,

     • systemy informacji przestrzennej,

     • monitoring i bioindykacja środowiska,

     • rekultywacja terenów zdegradowanych,

     • renaturyzacja środowisk wodnych,

     • ocena oddziaływania na środowisko.

      

     W programie studiów II stopnia m.in.:

     • ekotoksykologia,

     • przepływ zanieczyszczeń w środowisku,

     • systemy wspomagania decyzji w ochronie środowiska,

     • zarządzanie zasobami środowiska,

     • modelowanie procesów środowiskowych.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Potencjalnymi miejscami pracy dla absolwentów są:

     • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej,

     • narodowy i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

     • administracja rządowa i samorządowa,

     • zakłady przemysłowe,

     • biura projektów i firmy budowlane,

     • firmy konsultingowe,

     • instytucje edukacyjne i instytuty naukowe.

    KIERUNKI ROZWOJU

     Studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalizacji:

     • technologie ochrony środowiska,
     • systemy ochrony środowiska.

    STUDIA I STOPNIA

     rekrutacja:

     • biologia albo chemia, albo matematyka

     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 45
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunku ochrona środowiska;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami kształcenia oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • w przypadku liczby kandydatów przekraczającej limit przyjęć w pierwszej kolejności (na podstawie średniej ocen za studiów I stopnia) przyjmowani będą absolwenci kierunku ochrona środowiska, dla pozostałych kryterium dodatkowym jest średnia ze studiów I stopnia;
     • dla kandydatów na specjalizację Restoration and Management of Environment potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     Restoration and Management of Environment (specjalizacja w języku angielskim)
     przewidywany limit przyjęć: 15
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 30
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    CIEKAWOSTKI

     Wykładowcami na tym kierunku są zarówno specjaliści z WBiIŚ, jak i innych wydziałów SGGW. Studenci tego kierunku mają możliwość realizacji części studiów m.in. w ramach umów dwustronnych obejmujących również podwójne dyplomowanie. Jedna ze specjalizacji na studiach II stopnia prowadzona jest w języku angielskim.

    Plan studiów

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Uwarunkowania rozwoju infrastruktury tras rowerowych w parkach krajobrazowych na przykładzie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego (OŚ-mgr, 2013) 2. Identyfikacja przyczyn zamierania drzew przyulicznych w Warszawie (OŚ-mgr, 2013) 3. Zielone dachy: potencjał dla oszczędności i produkcji energii (OŚ-mgr, 2013) 4. Identyfikacja gatunków roślin rosnących na terenie silnie zanieczyszczonym ołowiem oraz ocena ich zdolności kumulacji ołowiu (OŚ-inż., 2013) 5. Identyfikacja terenów zalewowych i lokalnych zagłębień terenu z wykorzystaniem zdjęć satelitarnych i danych SRTM na potrzeby inwentaryzacji mokradeł (OŚ-inż., 2013) 6. Recykling odpadów komunalnych – formy, wymagania, korzyści dla środowiska (OŚ-inż., 2013)

    Kierunek oczami studenta

   • Ochrona zdrowia roślin

    CHARAKTERYSTYKA

     Kierunek obejmuje szeroki zakres wiedzy związanej ze zdrowiem roślin w uprawach ogrodniczych i rolniczych oraz zieleni miejskiej. Ten innowacyjny kierunek utworzony został przede wszystkim z myślą o potrzebach rynku, związanych między innymi z wprowadzeniem obowiązku stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin. Oferta kształcenia stu- dentów jest dostosowana do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. W programie studiów znajdują się następujące zagadnienia: agroekologia, mikroorganizmy chorobotwórcze, morfologia i anatomia roślin, fizjologia roślin, żywienie mineralne i choroby fizjologiczne roślin, diagnostyka entomologiczna i fitopatologiczna, środki ochrony roślin i produkty biobójcze, integrowana ochrona roślin przed szkodnikami, chorobami i chwastami, zwalczanie organizmów szkodliwych w uprawach ekologicznych, ekotoksykologia i ochrona środowiska, choroby roślin w terenach zurbanizowanych, entomologia i fitopatologia miejska, szkodniki i patogeny o znaczeniu sanitarnym, agrotechnika jako źródło stresu dla roślin, technika ochrony roślin, prawo w ochronie roślin, infrastruktura ekologiczna gospodarstw, biostymulatory w ochronie roślin, rośliny ogrodnicze w fitoremediacji.

    CIEKAWOSTKI

     Kierunek został otwarty w roku akademickim 2014/2015 w związku z wprowadzeniem w UE nowej dyrektywy dotyczącej ochrony zdrowia roślin. Kształceni tu będą specjaliści przygotowani do jej wdrażania.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo chemia, albo matematyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Po tym kierunku można pracować w:

     • gospodarstwie indywidualnym,
     • dużych gospodarstwach rolnych,
     • firmach usługowych zajmujących się ochroną roślin,
     • jednostkach naukowo-badawczych, uczelniach i instytutach naukowych,
     • szkolnictwie, w inspektoratach ochrony roślin i nasiennictwa oraz agendach UE nadzorujących system integrowanej ochrony roślin,
     • kwarantannowych punktach granicznych,
     • ogrodach botanicznych i arboretach,
     • firmach nasiennych i hodowlanych,
     • firmach zajmujących się produkcją oraz dystrybucją pestycydów i nawozów,
     • centrach ogrodniczych.

   • Ogrodnictwo

    CHARAKTERYSTYKA

     Ogrodnictwo jest dziedziną nauki i praktyki rolniczej nastawioną na poprawę jakości życia człowieka. Na tym kierunku kształci się specjalistów o szerokim profilu zawodowym, umożliwiając im zdobycie wszechstronnej wiedzy ogólnoprzyrodniczej i fachowej. W programie nauczania duży nacisk został położony na umiejętność stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Absolwenci posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu technologii produkcji ogrodniczej, ogrodnictwa zrównoważonego, zagospodarowania terenów zieleni, kształtowania krajobrazu i ochrony przyrody, organizacji pracy w przedsiębiorstwie ogrodniczym oraz kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia badań naukowych oraz wdrażania szeroko pojętego postępu naukowo-technicznego w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem metod nowoczesnej biotechnologii roślin.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Po tym kierunku można pracować w:

     • specjalistycznych gospodarstwach ogrodniczych,
     • przetwórstwie owocowo-warzywnym,
     • administracji,
     • usługach i doradztwie ogrodniczym,
     • instytucjach związanych z kształtowaniem i konserwacją terenów zieleni,
     • instytutach badawczych,
     • ośrodkach badawczo-rozwojowych.

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • ekonomika i organizacja ogrodnictwa,
     • genetyka, hodowla i biotechnologia roślin,
     • ochrona roślin,
     • rośliny lecznicze i specjalne,
     • rośliny ozdobne,
     • sadownictwo,
     • szkółkarstwo ogrodnicze,
     • rośliny warzywne – jakość i wykorzystanie.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo chemia, albo matematyka
     uzyskany tytuł: inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 150
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunku ogrodnictwo;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia;
     • dla kandydatów na specjalizację Horticulture potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

     uzyskany tytuł: magister inżynier
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     Horticulture (specjalizacja w języku angielskim)
     przewidywany limit przyjęć: 17
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 45
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

    CIEKAWOSTKI

     Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu to znaczący ośrodek badawczo-rozwojowy. Powstają tu m.in. nowe odmiany jabłek, melonów i dyni. Jednym z ostatnich osiągnięć jest wyhodowanie minikiwi.

    Elementy programu studiów

     chemia, biochemia, botanika, fizjologia roślin, genetyka i hodowla roślin, ekologia i ochrona środowiska, glebo­znawstwo, mikrobiologia, biotechnologia roślin, biologia molekularna, uprawa roli i żywienie roślin, sadownictwo, warzywnictwo i rośliny zielarskie, rośliny ozdobne, zago­spodarowanie terenów zieleni, ochrona roślin, ekonomika i organizacja produkcji ogrodniczej, nasiennictwo i szkół­karstwo, statystyka i doświadczalnictwo, ogrodnictwo zrównoważone, kształtowanie krajobrazu i ochrona przy­rody, współczesne trendy w ogrodnictwie
   • Pedagogika

    CHARAKTERYSTYKA

     Studia na kierunku pedagogika to szansa na zdobycie specjalistycznego i nowoczesnego wykształcenia pedagogicznego i psychologicznego. Studia pedagogiczne wyposażają absolwentów w kwalifikacje niezbędne do podjęcia pracy w placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Oprócz kwalifikacji zawodowych, nasi studenci rozwijają w trakcie studiów takie kompetencje jak wrażliwość i empatia, szczególnie cenione w obszarze działalności opiekuńczo-wychowawczej. Na kierunku pedagogika przygotowujemy doskonale wykształconych, zorganizowanych i zmotywowanych nauczycieli, wychowawców, pracowników oświaty. Ukończenie naszych studiów daje możliwość elastycznego poruszania się na rynku pracy, zdobycia uznania i prestiżu oraz awansu zawodowego.

     W trakcie studiów realizowane są specjalistyczne praktyki studenckie w instytucjach oświatowo-wychowawczych.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

     • placówkach oświatowo-wychowawczych, takich jak: przedszkola, szkoły, gabinety terapii pedagogicznej, świetlice,
     • instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych,
     • organizacjach społecznych, samorządowych,
     • instytucjach i placówkach kulturalno-oświatowych,
     • administracji samorządowej i organizacjach społecznych,
     • lokalnych i międzynarodowych programach związanych z edukacją,
     • ośrodkach pomocy społecznej,
     • regionalnych programach i stowarzyszeniach kulturalnych,
     • administracji publicznej związanej z systemem oświaty,
     • sektorze usług prywatnych.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     język polski albo historia, albo biologia, albo matematyka
     uzyskany tytuł: licencjat
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 60
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej (uprawnienia nauczycielskie),
     • terapii pedagogicznej (uprawnienia pedagogiczne, kwalifikacje terapeuty pedagogicznego),
     • edukacji kulturowej,
     • pedagogiki szkolnej z terapią pedagogiczną,
     • organizacji i zarządzania placówką oświatową,
     • edukacji dorosłych, opieki nad osobami starszymi.

     Proponujemy ciekawe specjalności, które zostaną uruchomione przy zgłoszeniu się minimum 30 zainteresowanych studentów.

    CIEKAWOSTKI

     Studia pedagogiczne kształtują szeroką gamę umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych na współczesnym rynku pracy.

    Plan studiów stacjonarnych

     PobierzPlik

    Kierunek oczami studenta

   • Rolnictwo

    CHARAKTERYSTYKA

     Są to studia przyrodniczo-techniczne, których program obejmuje podstawowe dyscypliny przyrodnicze (biologia, chemia, wiedza o środowisku) oraz wiedzę zawodową z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej, ekonomiki i organizacji gospodarstw, rynków produktów rolniczych i zastosowań informatyki w rolnictwie.
     Studenci mają do wyboru m.in. następujące bloki tematyczne przedmiotów: produkcja zwierzęca, nowoczesna produkcja roślinna a środowisko, obieg pierwiastków w środowisku, ekonomika agrobiznesu, postęp biologiczny w rolnictwie, systemy informatyczne w rolnictwie.
     Absolwenci rolnictwa posiadają wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii produkcji rolniczej (zwłaszcza roślinnej). Są przygotowani do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, a także do pracy w usługach i doradztwie rolniczym. Ponadto zdobywają umiejętność wykorzystywania technik informatycznych, zarządzania produkcją rolniczą i jej kontroli oraz wiedzę w zakresie wykorzystywania i funkcjonowania infrastruktury rolniczej.
     Studenci rolnictwa otrzymują wiedzę o najnowszych osiągnięciach naukowych, dzięki czemu są doskonale przygotowani do podjęcia pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze gospodarki, jakim jest rolnictwo i gospodarka żywnościowa.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Po tym kierunku można pracować w:
     • agrobiznesie,
     • placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie,
     • administracji rządowej i samorządowej,
     • firmach hodowlano-nasiennych oraz zajmujących się marketingiem środków ochrony roślin,
     • firmach zajmujących się ochroną i rekultywacją środowiska,
     • inspekcjach ochrony środowiska,
     • jednostkach certyfikujących gospodarstwa ekologiczne,
     • redakcjach czasopism rolniczych, redakcjach radiowych i telewizyjnych.

    CIEKAWOSTKI

     SGGW jest najlepszym ośrodkiem akademickim w Polsce prowadzącym studia w zakresie rolnictwa (od lat pierwsze miejsce w rankingu Perspektyw). 200 lat tradycji akademickiej oraz najnowocześniejsze laboratoria i aparatura badawcza gwarantują zawodowy sukces absolwentów.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:
     biologia albo chemia, albo matematyka

     uzyskany tytuł: inżynier

     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 150
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3,5 roku (7 semestrów)
     NIESTACJONARNE

     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 4 lata (8 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom inżyniera studiów I stopnia kierunków: rolnictwo, ogrodnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ochrona środowiska;
     • dyplom inżyniera innego kierunku studiów I stopnia, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister inżynier

     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 105
     początek zajęć: semestr letni
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 90
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 1,5 roku (3 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • agronomia i agrobiznes,
     • bioinżynieria rolnicza,
     • informatyka w rolnictwie.

    Plan studiów stacjonarnych

     PobierzPlik

    Przykładowe tematy prac inżynierskich i magisterskich

     1. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych w zróżnicowanych wiekowo liściach kukurydzy poddanych stresowi abiotycznemu i biotycznemu 2. Badania toksyczności gleb zanieczyszczonych środkami ochrony roślin z wykorzystaniem mikrobiotestów 3. Metale ciężkie w glebach antropogenicznych z placów zabaw i zieleńców Warszawy 4. Ocena jakości nasion buraka biorących udział w doświadczeniach odmianowych prowadzonych przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 5. Pierwiastki śladowe w glebach Gór Izerskich 6. Wpływ zmian klimatycznych zachodzących na obszarze Polski na plonowanie głównych roślin uprawnych 7. Ocena wpływu stosowania zmiennej dawki azotu w uprawie pszenicy ozimej na plon ziarna i zużycia nawozu 8. Bioremediacja gleby zanieczyszczonej substancjami chemicznymi 9. Analiza uwarunkowań wdrażania rozwiązań automatyzujących procesy produkcyjne w oborze 10. Charakterystyka i możliwości uprawy grzybów z rodzaju trufla (Tuber spp.) w Polsce 11. Bilans pasz w indywidualnym gospodarstwie mlecznym pana Bartłomieja Depty na terenie gminy Brańszczyk 12. Ocena sposobu gospodarowania nawozami naturalnymi w rolnictwie w oparciu o wymogi Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej na przykładzie wybranego gospodarstwa

    Kierunek oczami studenta

   • Socjologia

    CHARAKTERYSTYKA

     Studia na kierunku socjologia dostarczają bogatej wiedzy o funkcjonowaniu człowieka w zmieniającym się społeczeństwie – od poziomu rodziny do struktur globalnych; studenci uzyskują praktyczną wiedzę o najnowszych metodach i technikach badawczych – zarówno jakościowych, jak i ilościowych, z zastosowaniem specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych do badania oraz interpretacji zjawisk społecznych. Absolwenci będą przygotowani do samodzielnego i zespołowego projektowania, realizowania, monitorowania i ewaluacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych, a także nabywają umiejętności z zakresu tzw. kompetencji miękkich – m.in. umiejętność pracy zespołowej, efektywnej autoprezentacji, skutecznej perswazji, negocjacji i mediacji.

     W trakcie studiów realizowane są praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji państwowej, administracji samorządowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach służby zdrowia, placówkach kultury, instytucjach naukowo-badawczych lub w innych jednos kach organizacyjnych, których działalność pokrywa się z profilem kierunku studiów.

     Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach studenckich kół naukowych WNS, twórczego i aktywnego udziału w życiu społeczności akademickiej SGGW.

    PERSPEKTYWY ZAWODOWE

     Studia przygotowują specjalistów do pracy w:

     • instytucjach i organizacjach społecznych,
     • instytutach badania opinii publicznej i badania rynku,
     • agencjach reklamowych,
     • organizacjach pozarządowych,
     • instytucjach resocjalizacyjnych, pomocy społecznej, oświatowych, kulturalnych i medialnych (m.in. ydawnictwach prasowych, radiu, telewizji, reklamie, public relations),
     • firmach doradztwa personalnego, a także na różnych stanowiskach, na których odpowiada się za sprawy organizacyjne, personalne i marketingowe.

    CIEKAWOSTKI

     Program studiów powstał z myślą o osobach, które zainteresowane są zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania człowieka w zmieniającym się społeczeństwie. Studia socjologiczne umożliwiają uzyskanie umiejętności i kompetencji społecznych cenionych na współczesnym rynku pracy.

    STUDIA I STOPNIA

     przedmioty rekrutacyjne:

     • język obcy nowożytny oraz
     • język polski albo matematyka, historia, albo wiedza o społeczeństwie

     uzyskany tytuł: licencjat
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 100
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 100
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 3 lata (6 semestrów)

    STUDIA II STOPNIA

     rekrutacja:

     • dyplom studiów I stopnia kierunku socjologia;
     • dyplom innego kierunku studiów I stopnia z obszaru nauk społecznych, dla którego efekty kształcenia są zbieżne z efektami oczekiwanymi od kandydatów; jeżeli zbieżność ta jest niepełna, student zobowiązany będzie do uzupełnienia braków kompetencyjnych poprzez zaliczenie wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów, w wymiarze nieprzekraczającym 30 ECTS, (granica dopuszczalnej rozbieżności);
     • średnia ocen ze studiów I stopnia.

     uzyskany tytuł: magister
     STACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 120
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)
     NIESTACJONARNE
     przewidywany limit przyjęć: 100
     początek zajęć: semestr zimowy
     czas trwania studiów: 2 lata (4 semestry)

    KIERUNKI ROZWOJU

     W zależności od poziomu i formy studiów studenci mogą poszerzać wiedzę w zakresie następujących zagadnień:

     • komunikacja społeczna,
     • analityka społeczna,
     • stosunki międzynarodowe,
     • metody badań społecznych i marketingowych.

    Plan studiów stacjonarnych

     PobierzPlik

    Kierunek oczami studenta

   • Rekrutacja KROK PO KROKU

    Nie wiesz od czego zacząć? Natłok informacji o uczelniach, wydziałach, kierunkach, punktacji przygniata Ciebie?
    Czytaj więcej
   • Progi punktowe

    Wszystko o progach punktowych w SGGW. Zobacz jakie kierunki studiów będziesz mógł studiować.
    Czytaj więcej
   • Życie studenckie w SGGW

    Studia to nie tylko siedzenie nad książkamii godziny spędzone w laboratoriach. To także bogate kulturowo życie studenckie.
    Czytaj więcej

   Masz pytania? Skontaktuj się z nami